svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Основните активи на ЕСЦБ

Основните активи на ЕСЦБ се групират в 2 основни класа:

-Клас едно съдържа пазарни дългови инструменти, отгова­рящи на критериите на еврозоната, определени от ЕЦБ;

-Клас две съдържа допълнителни активи (пазарни и непазарни), които се използват на националните финансови пазари и банкови системи и отговарят на критериите, оп­ределени от националните централни банки и минимал­ните изисквания на ЕЦБ.

Критерии Клас едно Клас две
Тип…

Read More

Европейска система от централни банки

Изграждането на ЕСЦБ е свързано с функционирането на ЕВС и прилагането на инструментите на общата парична политика. Съобразно чл. 3 от Статута нейните задачи са:

*да определя и прилага паричната политика на Общността;

*да осъществява операции с чужди валути;

*да поддържа и управлява официалните валутни резерви на участващите страни-членки;

*да съдейства за хармоничното функциониране на систе­мите за плащания;

*да допринася…

Read More

Европейска централна банка (ЕЦБ)- седалище Франкфурт

Капиталът на ЕЦБ е 5 млрд. екю, но може да бъде увеличаван в размери, определяни от Управителния съвет чрез решение с квалифицирано мнозинство в съответствие с условията, приети от Съвета. Националните централни банки предоставят и под­държат капитала на ЕЦБ. Размерът на участието се определя съобразно Договора на две равни части по следния начин:

*50% от дела се определя от съотношението на населението на страната-членка…

Read More

Европейска валутна система – Развитието на ЕВС се осъществи в три етапа

Първият етап от изграждането на Икономическия и валу­тен съюз започна от 1 юли 1990 г. с премахване на ограниченията пред движението на капитали между страните-членки. Увеличиха се ангажиментите на Комитата на уп­равителите на централните банки на държавите от Съюза във връзка с координацията на паричната политика и ценовата стабилност.

Вторият етап започва със създаването на Европейския валутен институт във Франкфурт на 1 януари 1994…

Read More

Европейска валутна система

Сега функциониращата валутна система в ЕС е създадена на основата на Икономическия и валутен съюз, развитието на проце­сите на икономическо и социално сближаване и конвергенцията в Европейското икономическо пространство. Отчитайки достижения­та на европейската интеграция и следвайки направленията в „Доклада Делор“, беше изградена Европейската валутна система (ЕВС), състояща се от три основни елемента- парична единица евро (?), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска система от централни…

Read More