svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Политиките на солидарност в ЕС

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С присъединяването на 12 нови страни, чиито доходи са доста под средните за ЕС, нуждата от солидарност между държавите на ЕС и между регионите се почувства още по-силно. ЕС трябва да играе роля и…

Read More

Оперативна програма “Административен капацитет” получи положителна оценка от ЕК

Европейската комисия одобри оценката за съответствие на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), обяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Създадена е адекватна система за контрол и управление в съответствие с европейските норми. „Всички системи за контрол по програмата са внедрени успешно и страната ни ще може да управлява междинни плащания в размер на 132 млн. евро., съобщи министър Дянков.

ОПАК е програмата с…

Read More

МРРБ проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 5 февруари (петък) 2010 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в хотел „Дедеман Принцес Хотел София”, на която представи целите на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и на ОПАК, както и популяризира изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

При откриването на Националната конференция, ръководителят на проекта и главен секретар на МРРБ Галина Тодорова…

Read More

Иновативни мерки и техническо подпомагане в ЕС

За повишаване ефективността на прилаганите мерки в рамките на социалнта политика на ЕС и финансирането от ЕСФ в ЕС и страните-членки се развиват следните дейности:

-иновативни мерки и пилотни проекти за трудовия пазар, заетостта и квалификацията;

-изследвания и обмен на опит, който създава мултипликационен ефект;

-техническо подпомагане, насочено към подготовката, раз­ширяване обхвата и прилагането на дейности, финанси­рани от ЕСФ;

-мерки, насочени…

Read More

Инициативата EQUAL

Инициативата EQUAL се осъщест­вява в три направления:

-Направление А– намаляване дискриминацията и нееднаквите възможности на пазара на труда. Проектите трябва да отразяват приоритетите, съгласувани между страните-членки и Комисията съобразно Европейската стратегия за заетост, и да се осъществяват от публични и частни партньори и асоциации чрез международно сътрудничество.

-Направление В– проекти от мрежи на национално равнище за обмен на информация и разпространяване на резултатите от най-добрите проекти.

-Направление С– съвместна работа на Комисията и страните-членки за изучаване на най-добрите практики и тяхното въвеждане…

Read More

Европейски социален фонд

Европейски социален фондосновен финансов инструмент Съгласно чл. 146 от ДЕС „от гледна точка подобряване на въз­можностите за заетост на трудоспособните на вътрешния пазар и по този начин да се допринесе за повишаване на жизнения стан­дарт, се учредява Европейски социален фонд, който да съдейства за сьздаванего на заетост и увеличаване на географската и трудовата мобилност в ЕС и да улесни адаптирането към индустриалните промени и…

Read More

Качество на социалната политика в ЕС

-Модернизиране и засилване на социалната защита- в кон­текста на прехода към базирана на знания икономика и в отговор на промяната в социалните структури и ролята на социалната защита като производствен фактор. За целта е създаден Комитет по социалната защита, адаптират се националните системи и сътрудничеството към инсти­туциите на ЕС, развива се социалния диалог

-Стимулиране на социалното приобщаване- за интегриране и участие в икономическия и…

Read More

Пълна заетост и качество на труд в ЕС

Пълна заетост и качество на труд, което ще се постига в следните области:

-Насърчаване на създаването на повече и по-добри ра­ботни места- чрез повишаване квалификацията, под­крепа на предприемачеството, особено за малките и сред­ните предприятия, разширяване предлагането на услуги, даване приоритет на равните възможности, засилване ро­лята на инициативите на ЕС и на ЕСФ.

-Предвиждане и управление на промените и адаптиране към новите условия на…

Read More

ЕС – Структури на риболова

– подпомагане адаптирането на оборудването и организацията на риболовната индустрия и производството на аквакултури, предвид ограниченията на ресурсите и пазарите. Структурната политика в сектора се осъществява чрез финансиране на проекти за модернизация на флотилиите в рамките на годишните програми за ориентиране на риболова и подкрепа на отрасъла и общините, коиго зависят в голяма степен от него. Подкрепата за структурната политика се осъществява в следните области:

Read More

Структурни фондове

1)Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)- насочен към производствени инвестиции, инфраструктура и развитие на дребния бизнес;

2)Европейски социален фонд (ЕСФ)- осъществяващ подпомагане за професионална квалификация и създаване на работни места;

3)Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ЕФОГСС), подкрепящ мерките за селско развитие;

4)Финансови инструменти за ориентиране на риболова (ФИОР)- насочени   към   структурно   приспособяване  на сектора

5)Фонд за сближаване

Read More