svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Същност на иска

1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец,

поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо.
2.  Елементи:
а)  искът като процесуално действие е Юф на ПсП. Условията за валидност, съдържанието и последиците се уреждат от процесуалния закон. Иск…

Read More

Нищожност на завещанието

Нищожни са завещания, при извършването на които не е била спазена формата, която законът предписва или липсва някой друг елемент от необходимите елементи за тяхната действителност. Те са недействителни сами по себе си.
1.  Завещание направено в полза на лице, което няма право да наследява по завещание / напр. не е заченато при откриване на наследството, родено нежизнеспособно, недостойно/;
2.  При нарушение на формата на завещателния акт.  …

Read More

Сключване на договора и преддоговорни отношения

Сключването на договора е постигане на съгласие между две лица по неговите съществени елементи.
ФС на сключването. Той е сложен,  защото изисква наличието на два прости ЮФ- волеизявлението на предложителя и волеизявлението на адресата.Едната от страните поема инициативата за сключването му и прави оферта. Тази страна се нарича ОФЕРЕНТ.Другата страна е необходимо да изрази съгласие чрез приемане и се нарича приемащ, АДРЕСАТ НА ОФЕРТАТА.
Предложението.То е волеизявление…

Read More

EVN изгради фотоволтаична централа край Сливен

Компанията EVN изгради фотоволтаична централа с мощност 836,7 kWp (киловатпика) в землището на с. Платец, онбщина Сливен, съобщават от дружеството. В сресата на декември беше пусната в пробна експлоатация първата част от централата. Тя се състои от 2376 тънкослойни силициеви елемента с обща мощност 178,2 kWp.
Предстои поетапно да бъдат пуснати още две групи фотоволтайчни елементи. Предвидено е техническите изпитания да приключат до края на февруари 2010 г., след което…

Read More