svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Удължава се срокът за изпълнение на проекти по четири процедури на ОП „Конкурентоспособност“

Срокът за изпълнение на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за покриване на международно признати стандарти ще бъде удължен с шест месеца. Проектите за технологична модернизация в големи предприятия ще могат да се изпълняват с още девет месеца по-дълго. Това е възможно преди да бъдат преведени на ЕИФ 199 млн. евро по JEREMIE. Това са част…

Read More

ЕС – Основни направления на регионалната политика

1.Първо, разработването на програми за финансиране от струк­турните фондове и Фонда за сближаване през периода 2000-2006. Това обуславя подобряването на нормативната и финансовата рамка за настоящия програмен период съобразно целите, приори­тетите и инициативите на ЕС, което включва:

-разширяване стратегическото съдържание на дейността на структурните фондове- разработване на програми съобразно новите цели 1 и 2, развитие на инициативите на ЕС в контекста на…

Read More

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г.

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г. имат бюджет от 10.442 млрд. евро (5.35% от средствата на структурните фондове) и са:

*INTERREG III- транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, насочено  към стимули­ране балансираното и хармонично пространствено пла­ниране и развитие на европейската територия;

*URBAN II- икономическа и социална конверсия на градо­вете, градски и урбанизирани райони в криза, за стимулиране на устойчиво урбанизационно развитие;

*LEADER+-…

Read More

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани

от  капиталовите   пазари   ресурси  за   балансирано  и  устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и дава гаранции за улеснявани на финансирането на проекти в…

Read More