svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на банката?

ЕИБ е автономна институция. Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на достойнствата на всеки проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари. Всяка година тя представя отчет за всичките си дейности.

Банката си сътрудничи с институциите на ЕС. Например нейни представители участват в работата на някои комисии на Европейския парламент, а Президентът на ЕИБ присъства на заседанията…

Read More

Какво прави банката?

ЕИБ е самофинансираща се институция с нестопанска цел, независеща от бюджета на ЕС. Тя се финансира чрез заеми на финансовите пазари. Акционери на банката са държавите-членки на Европейския съюз, които са регистрирали съвместно нейния капитал и вноската на всяка държава съответства на икономическата ? тежест в рамките на Съюза.

Тази финансова подкрепа от страна на държавите-членки осигурява на ЕИБ възможно най-високия кредитен рейтинг (AAA)…

Read More

Европейската инвестиционна банка: финансиране на икономическото развитие

Основни факти

Роля:                              Финансиране на икономическото развитие

Членове:                        Държавите-членки на ЕС

Съвет на директорите — 28 души, управителен комитет — 9 души

Адрес:                           100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg

Телефон:                       (352) 43 79-1

Интернет адрес:          www.eib.org

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е учредена през 1958 г. с Римския договор. Основната ? роля е да предоставя заеми за…

Read More

Други институции и органи в ЕС

а)    Съд
Съдът на Европейските общности, със седалище в Люксембург, е съставен от по един съдия от всяка страна в ЕС, подпомагани от осем генерални адвокати. Те се назначават въз основа на общо споразумение между правителствата на държавите-членки за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Тяхната независимост е гарантирана. Задачата на Съда е да следи за спазването на европейското законодателство, наред с правилното…

Read More

Подкрепата от страна на ЕС

Субсидии за изследвания и развитие. Те се основават върху координирането на националните научни програми и раз­витието на многонационални рамкови програми. Основ­ните области са телекомуникациите, информационните технологии, новите материали и биомедицината. Обща цел е стимулирането на сътрудничеството между компаниите, изследователските лаборатории и университетите.

-Заеми. Използват се ограничено, главно по линия на ЕИБ, но се предвижда разширяване прилагането на този инструмент.

-Структурните фондове. Стимулиращ характер…

Read More

Програми по инициативите на ЕС

В рамките на финансирането от ЕФРР за програмния период 2000-2006г. се развиват две инициативи на ЕС- Интеррег III и Урбан II.

  • Най-значимата инициатива за развитие на трансграничното сътрудничество е програмата Интеррег. Първоначално тя е насочена към съвместни проекти в гранични райони на ЕС. Впоследствие са…

    Read More

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г.

Инициативите на ЕС за програмния период 2000-2006г. имат бюджет от 10.442 млрд. евро (5.35% от средствата на структурните фондове) и са:

*INTERREG III- транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, насочено  към стимули­ране балансираното и хармонично пространствено пла­ниране и развитие на европейската територия;

*URBAN II- икономическа и социална конверсия на градо­вете, градски и урбанизирани райони в криза, за стимулиране на устойчиво урбанизационно развитие;

*LEADER+-…

Read More

Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка

ЕИБ е финансиращата институция на ЕС (чл. 266-267). Тя е самостоятелно юридическо лице и в нея участват страните- членки. Главна цел на Банката е да допринася чрез собствени и набирани

от  капиталовите   пазари   ресурси  за   балансирано  и  устойчиво развитие на общия пазар в интерес на Общността. Във връзка с това тя предоставя благоприятни заеми и дава гаранции за улеснявани на финансирането на проекти в…

Read More

ЕС – икономическа и социална солидарност

Европейският съюз е създаден, за да постигне политическата цел за съхраняването на мира, но неговият динамизъм и успех произтичат от това, че той е част и от икономиката.

Населението на държавите-членки на ЕС съставлява все по-малка процентна част от населението на света. Ето защо държавите-членки трябва да продължават да се обединяват, за да си осигурят икономически растеж и да бъдат…

Read More