Европейския парламент

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии

Проектът на Закон за данък върху застрахователните премии въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори. Предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложеният нов данък е в съответствие с разпоредбата на чл.157 от Директива № 2009/138/ЕО на …

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии Read More »

Европейската конституция.История

През декември 2001 г., за да отговори на многобройните предизвикателства, които присъединяването на страните от Централна и Източна Европа би създало за Европейския съюз, Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на Конституционния договор. Конвентът, който работи 2002 и 2003 г. под председателството на Валери Жискар д’Естен, има 105 членове, включително представители на правителствата …

Европейската конституция.История Read More »

Омбудсманът и правото на петиция

За да бъдат институциите на ЕС по-близо до гражданите, в Договора за създаване на Европейския съюз е предвидена длъжността на омбудсмана. Той се назначава от Европейския парламент и има същия мандат като наго. Задачата на омбудсмана е да разглежда подадените пред него жалби срещу институциите и органи на ЕС. Жалба може да подаде всеки гражданин …

Омбудсманът и правото на петиция Read More »

Какви резултати можем да очакваме?

Ако омбудсманът не може да разгледа жалбата ви — например, ако тя вече е била предмет на съдебно дело — той, при всички случаи, ще ви посъветва кой друг орган може да ви помогне. Възможно е да се наложи омбудсманът просто да информира въпросната институция или орган, за да разреши проблема ви. Ако проблемът не …

Какви резултати можем да очакваме? Read More »

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби

Основни факти Роля:                                                      Да разглежда случаи на лошо управление и да предлага решения Продължителност на мандата:        Пет години, подновяем Адрес:                                                   1, Avenue du Pr?sident Robert Schuman, B.P. 403 F-67001 Strasbourg Телефон:                                               (33) 388 17 23 13 Интернет адрес:                                  ombudsman.europa.eu Постът „европейски омбудсман“ е създаден с Договора за Европейския съюз (Маастрихт, 1992 г.) Омбудсманът е посредник между …

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби Read More »

Как е организирана работата на Комисията?

Председателят на Комисията решава кой комисар за коя обща политика ще отговаря и, ако се налага, може да направи преразпределение на задълженията по време на мандата на Комисията. Комисията заседава веднъж седмично, обикновено в сряда и най-често в Брюксел. Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, който отговаря за съответната обща политика, след …

Как е организирана работата на Комисията? Read More »

Какво прави Съветът?

Съветът има шест основни задължения: 1.   Да приема европейските закони — в много области на политики съвместно с Европейския парламент. 2.   Да координира най-общо икономическите политики на държавите-членки. 3.   Да сключва международни споразумения между ЕС и други държави или международни организации. 4.   Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 5.   Да определя и …

Какво прави Съветът? Read More »

Законодателна функция — приемане на европейските закони

Обичайната процедура за приемане (или „прокарване“) на европейското законодателство е „съвместното вземане на решения“ (вж по-горе: „Как  взема решения ЕС?“) Тази процедура осигурява равнопоставеност на Европейския парламент и на Съвета и се прилага в редица области. В някои сфери (например селското стопанство, икономическата политика, визите и имиграцията) Съветът създава законодателство сам, но трябва да се …

Законодателна функция — приемане на европейските закони Read More »

Съвместно вземане на решения

Как ЕС взема решенията си? При вземането на решения на ниво Европейски съюз участват различни европейски институции, и по-специално: Европейският парламент (ЕП), Съветът на Европейския съюз, Европейската комисия. Обикновено Европейската комисията предлага новите закони, а Парламентът и Съветът са тези, които ги приемат. В някои случаи законодателни актове се приемат само от Съвета. Различни роли …

Съвместно вземане на решения Read More »

Европейската конституция.История

През декември 2001 г., за да отговори на многобройните предизвикателства, които присъединяването на страните от Централна и Източна Европа би създало за Европейския съюз, Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на Конституционния договор. Конвентът, който работи 2002 и 2003 г. под председателството на Валери Жискар д’Естен, има 105 членове, включително представители на правителствата …

Европейската конституция.История Read More »

Омбудсманът и правото на петиция

За да бъдат институциите на ЕС по-близо до гражданите, в Договора за създаване на Европейския съюз е предвидена длъжността на омбудсмана. Той се назначава от Европейския парламент и има същия мандат като наго. Задачата на омбудсмана е да разглежда подадените пред него жалби срещу институциите и органи на ЕС. Жалба може да подаде всеки гражданин …

Омбудсманът и правото на петиция Read More »

Основни права в ЕС

Договорът от Амстердам, който влезе в сила през 1999 г., укрепва допълнително разбирането за наличие наосновни права. Той въвежда процедура за предприемане на мерки срещу държавите-членки на ЕС, които нарушават основните права на гражданите си. Освен това Договорът от Амстердам разширява приложението на принципа за отхвърляне на дискриминацията, така че да обхваща не само националната …

Основни права в ЕС Read More »

Колко ни струва Европа: бюджетът на ЕС

За да финансира политиките си, Европейският съюз разполага с годишен бюджет на стойност повече от 120 млрд. еуро. Той се формира от т.нар. „собствени ресурси“ на ЕС, но те не могат да превишават 1,24 % от общия брутен национален доход на всички държави-членки. Собствените ресурси се набират главно от: мита върху продукти, внасяни в ЕС, …

Колко ни струва Европа: бюджетът на ЕС Read More »

София е домакин на международния конгрес „Енергийна ефективност и ВЕИ“

Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова ще открие утре – 14 април 2010 г., Шестия международен конгрес „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“ за Югоизточна Европа. Събитието започва в 9.00 ч. и ще се проведе до 16 април 2010 г. в столичния „Интер експо център“ (бул. „Царигардско шосе“ 147, зала „Витоша“). То …

София е домакин на международния конгрес „Енергийна ефективност и ВЕИ“ Read More »

Изменение на климата: EK формулира стратегия за вдъхване на нов живот на глобалните действия по климата след Копенхагенската конференция

Европейската комисия представи днес стратегия, която да допринесе за запазване на импулса на глобалните усилия за овладяване на изменението на климата.  В приетото Съобщение на Европейската комисия се предлага ЕС бързо да започне да прилага Копенхагенската спогодба от декември миналата година, по-специално финансовата помощ за „бърз старт“ на развиващи се страни.Успоредно с това, ЕС следва …

Изменение на климата: EK формулира стратегия за вдъхване на нов живот на глобалните действия по климата след Копенхагенската конференция Read More »

Европа във вашия град

На 8 март 2010  г. представител на Европейския съюз ще посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смолян, а през април трима ученици от училището ще представят България в Брюксел. На 8 март 2010 г. г-н Пламен Захариев, член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), консултативен орган на Европейския съюз, ще посети СОУ …

Европа във вашия град Read More »

ЕK укрепва ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете

Преди международния ден на жените Европейската комисия укрепи и задълбочи ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете с Харта на жените.С тази политическа декларация, набелязваща пет ключови области за действие, Комисията се ангажира да интегрира аспекта на половете, във всички свои политики за следващите пет години, като същевременно предприеме конкретни мерки за …

ЕK укрепва ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете Read More »

Радиочестотен спектър: публична консултация относно бъдещата политика; среща на високо равнище на 22—23 март

Комисарят по цифрови технологии Нели Крус заяви: „Начинът, по който използваме радиочестотния спектър, влияе върху ежедневието на гражданите и предприятията, така че сега им даваме възможност да кажат думата си как би следвало да разпределяме достъпа до този оскъден ресурс. Техните отговори ще представляват ценен принос за разработването на ефикасна политика на ЕС в областта …

Радиочестотен спектър: публична консултация относно бъдещата политика; среща на високо равнище на 22—23 март Read More »

СЕВ одобри позициите на България за две заседания на Съвети на ЕС и разгледа основните изводи за България в публикувания на 1 март 2010 г. Статистически доклад

Съветът по европейските въпроси одобри на днешното си заседание позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, което ще се проведе на 11 и 12 март 2010 г. в Брюксел, Белгия. Очаква се министрите да приемат общ подход по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно …

СЕВ одобри позициите на България за две заседания на Съвети на ЕС и разгледа основните изводи за България в публикувания на 1 март 2010 г. Статистически доклад Read More »