svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейска централна банка (ЕЦБ)- седалище Франкфурт

Капиталът на ЕЦБ е 5 млрд. екю, но може да бъде увеличаван в размери, определяни от Управителния съвет чрез решение с квалифицирано мнозинство в съответствие с условията, приети от Съвета. Националните централни банки предоставят и под­държат капитала на ЕЦБ. Размерът на участието се определя съобразно Договора на две равни части по следния начин:

*50% от дела се определя от съотношението на населението на страната-членка…

Read More

Европейска валутна система

Сега функциониращата валутна система в ЕС е създадена на основата на Икономическия и валутен съюз, развитието на проце­сите на икономическо и социално сближаване и конвергенцията в Европейското икономическо пространство. Отчитайки достижения­та на европейската интеграция и следвайки направленията в „Доклада Делор“, беше изградена Европейската валутна система (ЕВС), състояща се от три основни елемента- парична единица евро (?), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска система от централни…

Read More