svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейска система от централни банки

Изграждането на ЕСЦБ е свързано с функционирането на ЕВС и прилагането на инструментите на общата парична политика. Съобразно чл. 3 от Статута нейните задачи са:

*да определя и прилага паричната политика на Общността;

*да осъществява операции с чужди валути;

*да поддържа и управлява официалните валутни резерви на участващите страни-членки;

*да съдейства за хармоничното функциониране на систе­мите за плащания;

*да допринася…

Read More

Европейска валутна система

Сега функциониращата валутна система в ЕС е създадена на основата на Икономическия и валутен съюз, развитието на проце­сите на икономическо и социално сближаване и конвергенцията в Европейското икономическо пространство. Отчитайки достижения­та на европейската интеграция и следвайки направленията в „Доклада Делор“, беше изградена Европейската валутна система (ЕВС), състояща се от три основни елемента- парична единица евро (?), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска система от централни…

Read More