svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
МФ ще предложи на допълнителен аукцион на 24 март четиригждищен ДЦК в обем на 30 млн. лв.

Във връзка с отчетения силен инвеститорски интерес на пазарните участници на проведения на 15 март аукцион за продажба на петгодишни държавни ценни книжа /ДЦК/, с остатъчен матуритет от приблизително 4 г., Министерство на финансите взе решение на 24 март 2010 г. да проведе допълнителен аукцион за пласиране на още 30 млн. лв. книжа за емисия BG 20 300 09 117.

Read More

Същност и видове пазари на ценни книжа

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти, като с помощта на песредници чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.
Видове пазари на ценни книжа:
– от гл.т. на първичното придобиване и последващото търгуване пазарът на ценни…

Read More

Аукционът за продажба на 10-годишни държавни книжа, проведен от Министерстно на финансите

На 22 февруари 2010 г. Министерството на финансите преотвори емисията държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, която беше емитирана на 13 януари 2010 г.

Постигнатата средно претеглена годишна доходност на аукциона е 5.82%, като за първи път се достигат предкризисните средни стойности на доходността по този матуритет на дълговата крива. Паралелно с това е необходимо да се…

Read More