държавния дълг

Общоикономическо съдържание на държавните разходи

Общоикономическо съдържание на държавните разходи: като понятие на финансите те са форма за преразпределение на националния доход и продукт; за държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в обществения живот; държавните разходи са част от националния доход, която се изземва и разпределя в съответствие с интересите на цялото общество. 2. Класификация на държавните …

Общоикономическо съдържание на държавните разходи Read More »

Управление на държавния дълг. Конверсия и консолидация

Същност.  Държавния дълг (ДД) представлява неизплатено или непогасено задължение на държавата към нейните кредитори по всички, сключени от нея заеми към определена дата. По своята структура ДД може да се разграничи на основна част или главница и лихви. На тази основа разходите по бюджета обикновено се разграничават на  погашения (на основната част, главницата) и лихви …

Управление на държавния дълг. Конверсия и консолидация Read More »

Публикуван е месечният бюлетин „Държавен дълг” за декември

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, дългът в края на декември възлиза на 4 828,5  млн. евро, от който вътрешният е 1 538,7 млн. евро, а външният е 3 289,8 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 34,7 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. …

Публикуван е месечният бюлетин „Държавен дълг” за декември Read More »