svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Прекратяване на индивидуалното правоотношение

Правното предназначение на закрилата  при уволнение се състои в получаването на предварително разрешение от държавен орган или получаването на предвиденото разре шение от синдикален орган.Разрешението или съгласието се иска писмено от работода теля и трябва да се получи в писмена форма от компетентния държавен или синдикален орган.Разрешението или съгласието дадено в устна форма е недействително , тъй като трудовото правоотношение се прекратява в писмена форма.
Приложното…

Read More

Особеностти на недействителността при търговските сделки

Търговската сделка ще бъде недействителна когато страда от порок към момента на сключването й. Възможно е за действителността на търговската сделка да бъде необходимо разрешение или одобрение на държавен орган. Волеизявлението на държавния орган няма самостоятелен характер, а се напластява, към волеизявленията на станите, които се смятат за основни, следователно при липсата на такова волеизявление търговската сделка ще се смята за недействителна. За действителността на…

Read More

Еднолични търговски дружества.Образуване

Образуване – един от признаците на търговеца-публично предприятие е обстоятелство, че се образува, преобразува и прекратява с властнически акт на държавен орган. То извършва дейността си с държавно или с общинско имущество. Функциите му са стопански. Участва в търговския обмен, без да ползува властнически елемент. Държавно предприятие се образува, преобразува или прекратява с разпореждане на Министерски съвет или със заповед на министър, председател на комитет…

Read More

Административни отношения

Административните правоотношения са последици от прилагането на адмнистративноправните норма. Тяхното възникване, изменение или преустановяване може да стане само в случаите, когато се поставят предвидените от правната норма юридически факти и обстоятелства. Само правната норма посочва от кои факти и обстоятелства на обективната действителност следва да настъпят предвидените в ная правни последици /правни отношения/, които могат да бъдат предизвикани от юридически действия или бездействия и от юридически събития….

Read More