длъжника

Решение за обявяване в несъстоятелност

С решение съдът обявява производство по несъстоятелност и поставя начална дата. Изключително важно е да се обяви фактическата дата на неплатежоспособността. Между тази дата и датата на откриването се образува период, по време на който сключените сделки могат да бъдат отклонени. С решението за откриване на производството, съдът назначава временен синдик (специално подготвено лице, което …

Решение за обявяване в несъстоятелност Read More »

Опис, оценка и пазене на вещта

1.  Опис – Абсолютно условие за описа е СИ да се увери, че имотът е бил в собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната. Той прави проверка чрез справки в данъчните и в нотариалните книги; ако в тях няма данни – разпит на съседи и др. средства; ако отново няма данни – индиция …

Опис, оценка и пазене на вещта Read More »

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица

1. СИ прави обявление с данни за имота най-късно 7 дни след описа и оценката (ако те не са обжалвани) и го разгласява чрез поставяне в канцеларията, в кметството п на самия имот. Денят на разгласяването се отбелязва в протокол. 2.  IIII продължава един месец – в обявлението се посочват началният и крайният ден. 3.  …

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица Read More »

Изпълнителни способи

Няма общ изпълнителен процес, а съвкупност от отделни способи. Изпълнителният способ зависи от предмета на притезанието: 1.  Изпълнение на парични притезание – способите са различни според обекта на изпълнението: а)  изпълнение върху движими вещи; б)  изпълнение върху недвижими вещи; в)  изпълнение върху вещи в СИО; г)  изпълнение върху вземания на длъжника. 2.  Изпълнение на непарнчни …

Изпълнителни способи Read More »

Вписване на ипотеката

ПИпотека се учредява чрз вписване. Без него не може да възникне ипотека. Вписването следователно е учредителен елемент за ипотеката. Вписването има няколко функции: 1. То е елемент от ФС на ипотечното право. 2. То дава публичност и гласност за ипотеката на трети лица и други хирографни кредитори на длъжника, които имат интерес от имота. 3. …

Вписване на ипотеката Read More »

Отговорност но поръчителя

Поръчителят се е задължил спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на задължението на това друго лице, т.е. за изпълнение на едно чуждо задължение. Следователно 2 фактора определят съдържанието на отговорността на поръчителя: 1. Чуждият дълг, чието изпълнение се обезпечава. 2. Уговореното м/у страните. ЗНАЧЕНИЕ НА ЧУЖДИЯ ДЪЛГ Съдържанието на задължението на поръчителяе …

Отговорност но поръчителя Read More »

Упражняване на правата на длъжника от кредитора

Всички имоти на дл. съставляват общо обезпечение на кредиторите му. Но дл. може с бездействието си да намали своето обезпечение на кредиторите си, да застраши тяхното удовлетворяване. Той може да не проявява никакъв стремеж да реализира или запази правата си. Тази небрежност на дл. към собствените му права е достатъчно основание за всеки негов кредитор …

Упражняване на правата на длъжника от кредитора Read More »

Имуществена отговорност

Имуществената отговорност на длъжника е установена в чл.133 от ЗЗД: Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитане. Този текст прогласява два основни принципа. Първият принцип е ълното подчиняване на длъжниковото имущество под искането на кредиторите му. …

Имуществена отговорност Read More »

Други основания за погасяване на облигационното задължение.Подновяване

Подновяване или новация, наричаме договорно, с който се погасява едно задължение, като се поема ново на негово място. Следователно новацията има двойна действие: 1. Тя създава едно ново задължение. Затова именно се нарича новация. Тя е способ за възникване на облигационно отношение. 2. Тя погасява едно задължение. Това второ действие на новацията е основанието тя …

Други основания за погасяване на облигационното задължение.Подновяване Read More »

Понятие за гражданска отговорност

Неизпълнението причинява една празнина в чужд кръг на интереси. Отговорността като санкция за неизпълнението цели да запълни тази празнина, предизвикана от длъжника. Целта е да се отстранят настъпилите неблагоприятни последици, като се обезщети ощетения. Предмет на обезщетяването е всичко което съставлява вреда.

Причини за неизпълнението, за което длъжникът отговаря

Неизпълнението не винаги се дължи на невиновна невъзможност за изпълнението. По-често то се дължи на поведението на самия Дл.- на неговият умисъл, на неговата небрежност, на неговата вина изобщо. Ако в първият случай казваме, че неизпълнението се дължи на причина, за която Дл. не отговаря, във втория случай обратно, казваме, че то се дължи на …

Причини за неизпълнението, за което длъжникът отговаря Read More »

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение

1. Задължението се погасява. От длъжника не може да се иска онова, което е станало невъзможно по причина, която не може да се вмени във вина. Не може да се иска от него обезщетение за неизпълнение. 2. Доказване на невъзможността. Дл. трябва да докаже невъзможността, да докаже причината, която прави усилието му практически безполезни. 3. …

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение Read More »

Суброгация /Встъпване в правата на удовлетворения кредитор/

Всяко задължение трябва да бъде изпълнено, но не всяко изпълнение освобождава длъжника по отношение на всички. Изпълнението има такъв погасителен ефект само ако изхожда от самия длъжник – не и когато то изхожда от трето лице. Направеното от третото лице изпълнение има само ограничен погасителен ефект – само по отношение на удовлетворения кр. Дл. остава …

Суброгация /Встъпване в правата на удовлетворения кредитор/ Read More »

Спиране и прекъсване на давностните срокове в гражданското право

Спиране на давностния срок. Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Има обаче случаи, когато правото на иск не може или не трябва да бъде упражнено поради причина, определена от закона. За това носителят на субестивното право няма вина. Този период, през който правоимащото лице не може да потърси правата …

Спиране и прекъсване на давностните срокове в гражданското право Read More »

Форфетинг – форма за експортно финансиране

Форфетинг – форма за експортно финансиране. Той е такава операция, при която се осъществява окончателно прехвърляне към изкупуващата банка осигурено с менителница валутно вземане без право на регрес. Обект на сделката могат да са менителници или др. искания, които са възникнали от стокови доставки. Банката – купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния …

Форфетинг – форма за експортно финансиране Read More »

Предпазване от кредитен риск

Предпазване   от  кредитен  риск   –   за    предпазване   от    риск    при кредитните сделки се предприемат редица действия и операции. Едно  от основните средства за предпазване от риск при международно кредитиране е анализът на възможностите на длъжника своевременно да се издължи. В много страни са създадени специализирани застрахователни институции по застраховането на външната търговия и по – …

Предпазване от кредитен риск Read More »

Международни кредитни и инвестиционни операции

Международния кредит се определя като форма на движение на пари и капитали на възвръщаема основа извън границите на национално определените стопанства. Видове кредити 1. Според кредитора банкови фирмени брокерски правителствени 2. Според предназначението търговски кредит – които са свързани с външната търговия финансови кредити – отпускат се за цели извън търговията 3. Според обекта стокови …

Международни кредитни и инвестиционни операции Read More »

Измерване на риска на облигациите и дюрация

Измерване на риска на облигациите – проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления: – риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент – риск, породен от неплатежоспособността на длъжника – риск, породен от обратното изкупуване на облигациите. Дюрация – през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията …

Измерване на риска на облигациите и дюрация Read More »

Реорганизация на фирмата

Реорганизация на фирмата – към ликвидация се пристъпва когато ликвидационната стойност на фирмата е по-голяма от бъдещата стойност.Тя може да се осъществи по 2 начина: – ликвидация чрез банкрут – когато всички възможности за изваждане на фирмата от затрудненото положение са изчерпани.Инициативата от заявка до съда за банкрут от фирмата може да бъде поета от …

Реорганизация на фирмата Read More »