svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Посредничество при нужда

1) Посредник може да бъде посочен от издателя, джиранта, авалиста. Посочването се изразява във включване на уговорка “в случай на нужда”. Всяко лице може да бъде (3-то лице или длъжник по менителницата) поръчител, с изключение на приелия платец. Самото посочване на посредник при нужда не поражда задължение за него. Посредникът може ако желае да акцептира менителницата. Това приемане е допустимо във всички случаи, освен ако предявяването…

Read More

Менителнично поръчителство (АВАЛ)

Менителнично поръчителство (АВАЛ) :
Менителничото поръчителство е едностранна сделка, писмено изявление на поръчителя (авалист). Той се подписва като “поръчител”, “авалист”, “per aval”, “p.a”. Поръчителят е менителнично задължен при същите условия, както и при лицето, за което той е поръчителствал (авалант).

издател      поемател               джирант             джирант                                                                            ·
авалист (може да поръчителства за всеки от тях, но само за един)
Ако авалиста впише само че поръчителства, без да укаже за…

Read More