svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Понятие за превозен договор

2.1. Правоотношението се развива между 2 страни – товародател (изпращач) и превозвач. Легалната дефиниция е в чл. 367: По силата на превозния договор превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Според Калайджиев престацията на превозвача е за резултат, а не за поведение.
2.2. Договорът е двустранен и възмезден. Той произлиза от изработката. Има елементи на няколко вида договори – влог (тъй…

Read More

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса:
1.Относно вещта която се предоставя във временноползване;
2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя дължи за предоставеното му ползване.
При самоволно установено ползване на чужда вещ не…

Read More

тговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане

ОКогато длъжникът с виновното си поведение е станал причина да не се изпълни или да се изпълни неточно негово задължение, за този длъжник възниква ново задължение да поправи вредата, която е причинил виновно. Това виновно неизпълнение поражда отговорност в тежест на длъжника. Очертават се винаги като вторични задължения.
Всяко задължение за поправяне на вреди цели да запълни и изравни празнината, настъпила в чужда имуществена сфера вследствие…

Read More