svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Цели на политиката за изследвания и развитие

Договорът за ЕС (чл З/n/) определя като важен приоритет „насърчаването на изследванията и технологичното развитие“, като „ЕС си поставя за цел укрепването на научния и технологичния потенциал на индустрията и стимулиране на нейната конкурентоспосообност на международно равнище, като подпомага всички изследователски дейности в рамките на другите глави от Договора“ (чл. 163). От тази гледна точка Съюзът ще подкрепя „включването на предприемачите, научните центрове и университетите…

Read More

Цели на индустриалната политика на ЕС

За развитието на индустрията ЕС (чл. 157 от ДЕС) „ще осигу­рява условията, необходими за конкурентоспособността, като в съответствие със системата на отворени и конкурентни пазари дей­ността ще се съсредоточи върху:

-ускоряване на приспособяването на индустрията към структурните промени;

-създаване на условия, благоприятстващи инициатив­ността и развитието на предприемачеството в ЕС и особено на малките и средните предприятия;

-насърчаване създаването на среда, благоприятна за…

Read More

Европейски социален фонд

Европейски социален фондосновен финансов инструмент Съгласно чл. 146 от ДЕС „от гледна точка подобряване на въз­можностите за заетост на трудоспособните на вътрешния пазар и по този начин да се допринесе за повишаване на жизнения стан­дарт, се учредява Европейски социален фонд, който да съдейства за сьздаванего на заетост и увеличаване на географската и трудовата мобилност в ЕС и да улесни адаптирането към индустриалните промени и…

Read More

Социална политика на ЕС

Социалната политика е важен елемент от функционирането на ЕВП. Съгласно чл. 136 от ДЕС „ЕС и страните-членки, прие­майки фундаменталните социални права, заложени в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961г., и в Социалната харта на ЕС за фундаменталните социални права на ра­ботещите от 1989г., имат за цел насърчаването на заетостта, подоб­ряването на условията на живот и труд, хармонизация в подкре­пата на социалната…

Read More

Фонда за сближаване на ЕС

Съгласно чл. 161 от ДЕС „Фондът за сближаване е създаден от Съвета на министрите на ЕС с цел да предоставя финансови сред­ства за проекти в областта на околната среда и за трансевропейските мрежи по линия на транспортната инфраструктура“. Той предоставя финансова подкрепа за обществени проекти и може да допълва до 80-85% общите инвестиционни разходи. Фондът е съз­даден през 1993г. за засилване на икономическото и социалното сближаване и…

Read More

ЕС – Инструменти на регионалната политика

1. Регионалната политика на ЕС се осъществява чрез финанси­рането на програми и проекти, представени от национални и реги­онални власти, от три главни фонда:

-Европейският фонд за регионално развитие- оперира във всичките 15 страни-членки на ЕС;

-Фондът за сближаване- допълва финансирането на проек­ти за околната среда и транспорта в страни, чийто БВП на човек е под 90% от средното за ЕС- Гърция,…

Read More

ЕС – Основни направления на регионалната политика

1.Първо, разработването на програми за финансиране от струк­турните фондове и Фонда за сближаване през периода 2000-2006. Това обуславя подобряването на нормативната и финансовата рамка за настоящия програмен период съобразно целите, приори­тетите и инициативите на ЕС, което включва:

-разширяване стратегическото съдържание на дейността на структурните фондове- разработване на програми съобразно новите цели 1 и 2, развитие на инициативите на ЕС в контекста на…

Read More

ЕС – Регионална политика и сближаване

Регионите на ЕС и хората, живеещи в тях, се различават съоб­разно икономическото и социалното равнище на развитие, което се наблюдава в отделните страни-членки и още повече в Съюза като цяло. Поради това е особено важно да се стимулира икономическата активност в изоставащите региони чрез подкрепа на инвестициите в частния сектор. Освен по линия на националната регионална политика проблемните рагиони на ЕС се нуждаят от подпомагане…

Read More

Целите на общата селскостопанска политика

-увеличаване на производителността в селското стопанство чрез развитието на техническия прогрес и осигуряването на рационално развитие на селскостопанското производ­ство и максимално използване на производствените фак­тории в частност на работната сила;

-осигуряване по този начин на приемлив жизнен стандарт за селскостопанската общност и в частност посредством увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, ан­гажирани в селското стопанство;

-стабилизиране на пазарите;

-осигуряване на наличност от…

Read More

Обща селскостопанска политика: селско развитие

Общата селскостопанска политика (ОСП) се създава с пред­ложение на Европейската ккомисия от 30 юни 1960г. и започва да функционира от януари 1962г. на база основните принципи на единния пазар, преференциите на Общността и финансовата со­лидарност. Договорната регламентация е уредена в чл. З/е/ „обща политика в областта на селското стопанство и на риболова“ и чл. 32-38 от Договора за ЕС. Съгласно чл. 32 от ДЕС „общият…

Read More