данък

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии

Проектът на Закон за данък върху застрахователните премии въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори. Предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложеният нов данък е в съответствие с разпоредбата на чл.157 от Директива № 2009/138/ЕО на …

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии Read More »

Бойко Борисов: в нарушение на закона на бюджета предишното правителство е сключило договори бизосигурено финансиране вразмер на 2.158. млрд.лв

Бизнесът е бил подведен да сключи договори, за които не разполага със средства. В нарушение на закона за бюджета на чл.79, предишното правителство е сключило договор в размер на 2.158 млрд. лв. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на пресконференция в Министерски съвет след работно заседание на тема антикризисните мерки на кабинета. Заплатата на …

Бойко Борисов: в нарушение на закона на бюджета предишното правителство е сключило договори бизосигурено финансиране вразмер на 2.158. млрд.лв Read More »

Преотстъпване на данък върху печалбата

Данък върху печалбата и данък за общините се преотстъпва на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации, членуващи в националните организации на инвалиди, в които трудоустроени лица и инвалидите са не по-малко от: а. За слепи и слабо зрящи – 30 % от общия брой на персонала зает в основната дейност. б. За всички други …

Преотстъпване на данък върху печалбата Read More »

Авансови вноски

Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за данък върху печалбата и за данък за общините на основата на 1/12 част от годишната облагаема печалба за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените  в икономическите условия за текущата година . Коефициентът се утвърждава със Закон за държавния бюджет на Р. България за съответната година. Месечните …

Авансови вноски Read More »

Данъчна декларация и внасяне на данъка.

Дължимите годишни данъци върху печалбата, данъци за общините и другите корпоративни данъци се установяват по реда на този закон и се посочват в данъчната декларация по образец. Тя се подава от данъчно задължените лица в съответната териториална данъчна дирекция до 31 март следващата календарна година. Заедно с декларацията се подава годишния счетоводен отчет. Данъчно задължените …

Данъчна декларация и внасяне на данъка. Read More »

Размерът на облагаемата печалба

Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансов резултат преди данъчното преобразуване, независимо дали е положителна или отрицателна величина, се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава със: Сумата на дневните пари за командировъчни превишаващи определени с нормативни актове размери за държавните служители. Начислените глоби, конфискации …

Размерът на облагаемата печалба Read More »

Корпоративно подоходно облагане. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Този закон урежда облагането на печалбата и доходите на местните и чуждестранни юридически лица, включително организациите на бюджетна издръжка, както и на местните и чуждестранните дружества, които не са юридически лица  /неперсонифицирани   дружества/. Печалбите се облагат с данък върху печалбите за републиканския бюджет и с данък върху печалбите за общините наричани съответно “Данък върху печалбата” …

Корпоративно подоходно облагане. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Read More »

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата

Коефициенти за възвращаемост – обща възвращаемост на активи Чист доход+Финансови разходи/ Актив – възвращаемост на собствени капитали Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал – възвращаемост от инвестиции Текуща печалба/ Инвестиции Финансова стратегия на фирмата – в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те …

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата Read More »

Данъчно третиране на сливането

Данъчно третиране на сливането – при нормални условия операциите по сливането се облагат с: – данъци , които се плащат в края на операцията – регистрационни данъци – за да се избегнат тези плащания сливането се ползва с някои облекчения – провизиите на абсорбираното дружество и допълнителната печалба реализирана от поглъщащото дружество по времето на …

Данъчно третиране на сливането Read More »

Данък върху превозните средства

С този данък се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в България, корабите и въздухоплавателните средства. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. Те декларират притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им. За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от …

Данък върху превозните средства Read More »

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Обект на облагане с този данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и МПС, придобити по възмезден начин. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в …

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин Read More »

Изчисляване и удържане на данъка

Сумата на данъка за данъчната година се определя  върху данъчната основа по определена таблица. Авансови плащания и удържане на данъка. Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности по извън трудови правоотношения, лицата отдали движимо или недвижимо имущество под наем, рента или аренда, както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда за облагане …

Изчисляване и удържане на данъка Read More »

Облагане с окончателен годишен /патентен/ данък

С окончателен годишен /патентен/ данък се облагат лицата, извършващи дейности посочени по –долу и с годишен оборот за предходната година до 75 000 лв. и не са регистрирани по смисъла на Закона за ДДС. Дейностите облагани с патентен данък са: хотели и др. средства за настаняване; заведения за хранене и развлечения; търговия на дребно; платени …

Облагане с окончателен годишен /патентен/ данък Read More »

Данък върху наследствата

Данък върху наследствата – с този данък се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани. Данъкът върху наследствата се заплаща от наследниците по закон или по завещание. Наследственото имущество се определя и оценява в левове към момента на откриване …

Данък върху наследствата Read More »

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху недвижимите имоти – с този данък се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен. С този данък не се облагат земеделските земи и горите. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Този данък се …

Данък върху недвижимите имоти Read More »

Акцизи

Те са косвени данъци, които се събират от потребителите чрез цените или при продажбата на стоки за масово потребление. Акцизите са една от формите на национално оборотно облагане. Размерите на акциза за отделните акцизни стоки се определя с Тарифата на акцизите към Закона за акцизите. Дължимият акциз се определя на различни бази в зависимост от …

Акцизи Read More »

Различия между ДДС и Данък върху оборота

1. Различия в облагаемата основа – с ДДС облага т. нар. Добавена стойност, която включва работната заплата и печалбата. С данък върху оборота се облагат оборотите от продажбата на стоки и услуги. 2. Различия в данъчните размери – при ДДС данъчния размер е единен – 20%. При данък върху оборота има четири размера – 2%, …

Различия между ДДС и Данък върху оборота Read More »

Данък за възстановяване и данъчни документи

Данък за възстановяване – когато за определен данъчен период общата сума на данъчния кредит превишава общата сума на начисления ДДС, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване. Данъчни документи. По смисъла на този закон това са. –         данъчна фактура –         данъчни известия към данъчна фактура –         опростена фактура –         известия към опростена фактура …

Данък за възстановяване и данъчни документи Read More »

Облагаеми доставки

Данъчния кредит е сумата от начислен ДДС, включен в цените на сделките, по които регистрираното лице е получател. Или това е сумата, която подлежи на приспадане от начисления върху стойността на облагаемите сделки данък или за възстановяване от държавния бюджет. Определяне на данъка за внасяне  – когато за определен данъчен период общата сума на начисления …

Облагаеми доставки Read More »