svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Доходоносни акции (income stocks)

В тази група попадат книжата на компании, които изплащат дивиденти по-високи от средните за годината. Доходоносни са акциите на фирми от комуналната сфера като електроснабдяване, газоснабдяване, телекомуникации и др. Те реализират редовни доходи и заделят значителна част от печалбата си за изплащане на дивиденти, с което привличат инвеститори, залагащи на този тип доход. Високият дивидент обаче не винаги е показател за растящи приходи, което налага преди покупката на доходоносни…

Read More

Развитие на ЕВП

По-нататъшното сближаване на законодателството се обуславя от значителните инвестиции за инфраструктура и услуги за изграждането на информационното оощество, трансевропейските мрежи-транспортни, енергийни и телекомуникационни, и създа­ването на панконтинентална икономика. Наред с това разширява­нето към Централна и Източна Европа изисква съществена подго­товка, тъй като 94.53% от директивите са вьзприети от национал­ните законодателства.

За успешното функциониране на Единния вътрешен пазар страните-членки трябва да преодолеят съществуващите различия при…

Read More