svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Оценяване на активите и капиталите

Оценяняването на активите и капиталите е дейност, която създава необходимите предпоставки за перфектен анализ на финансовото състояние на фирмата. Съвременното оценяване на фирмата се позовава на 2 теоретически подхода – пазарен и подход на паричните потоци. Според пазарният подход се определя математическата стойност на всички елементи на актива и пасива, като чистия актив е коригиран с ревалвациите и обезценката, които търпят счетоводните стойности на активите…

Read More

Оценка качеството на банковите активи и пасиви
  1. Норма на доходност (възвръщаемост) на активите = доходи получени от даден актив или група активи / общата величина на актива или групата активи
  2. Дял на доходоносните активи = доходоносните активи / общата сума на банковите активи

Показва каква част от активите насят доход, нормално е да не е по-ниско от 80-85%

  1. Средна норма на възвъщаемост на доходоносните активи – зависи от два фактора: u структура на доходоносните активи и u…

    Read More