възвръщаемост

Оценяване на активите и капиталите

Оценяняването на активите и капиталите е дейност, която създава необходимите предпоставки за перфектен анализ на финансовото състояние на фирмата. Съвременното оценяване на фирмата се позовава на 2 теоретически подхода – пазарен и подход на паричните потоци. Според пазарният подход се определя математическата стойност на всички елементи на актива и пасива, като чистия актив е коригиран …

Оценяване на активите и капиталите Read More »

Оценка качеството на банковите активи и пасиви

Норма на доходност (възвръщаемост) на активите = доходи получени от даден актив или група активи / общата величина на актива или групата активи Дял на доходоносните активи = доходоносните активи / общата сума на банковите активи Показва каква част от активите насят доход, нормално е да не е по-ниско от 80-85% Средна норма на възвъщаемост …

Оценка качеството на банковите активи и пасиви Read More »