възвращаемост

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции – теоретически основи на модела дава теорията на Марковиц за портфейлната селекция, обаче тя има 2 несъвършенства – къде точно да се разположи желаният портфейл по ефективния фронт и че показателя „ri“е основание за прогнознни данни, което е твърде относително. През 1991 година в Япония  Komo  и  …

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции Read More »

Измерване на възвращаемостта на акциите

Измерване на възвращаемостта на акциите – възвращаемостта е един от най-трудно определимите показатели. Всички модели се стремят към по-точно прогнозиране на очакваните резултати, но в крайна сметка всички тези модели остават прогнозистични. Има 2 направления на съвременния инвестиционен анализ: 1/ Методът на прякото транспортиране – това е най-лесния, но и най-неточния метод. Състои се от …

Измерване на възвращаемостта на акциите Read More »

Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци

Метод “чистата сегашна стойност”. Изчислява се като разлика между сегашната стойност на дисконтираните парични потоци и сегашната стойност на инвестиционните разходни парични потоци. NPV = S    CFt    – NICO (1 + k)t CF – годишните парични потоци NICO – чистите инвестиционни разходи k – изискуемата рентабилност на проекта t – годината, през която конкретния паричен …

Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци Read More »