svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ключ към тайните на духа

Всеки умствено здрав човек може да бъде хипнотизи­ран, както и голяма част от душевно болните хора; едни — веднага, други — след няколко опита. Хипнозата не повлия­ва на волята, с изключение на случаите, когато многократ­ното внушение има точно тази цел. Внушенията с цел укреп­ване на самосъзнанието, повишаване на способността към съсредоточаване, към по-дълбока индивидуалност и само­увереност — се възприемат твърде охотно и по този начин те укрепват волята. Хипнотизмът…

Read More

Хипнозата като средство срещу болката

На човек е дадена сила, способна да намали и да уни­щожи болката. Не са малко примерите от вчера и днес, ко­гато се извършват хирургически операции с хипнотична ане­стезия. Тази сила на преодоляване на болката се намира в самия човек и е достатъчно само да бъде предизвикана. Съ­ществува състояние на ексентрична душевна дейност, про­явена от първите мъченици християни, преодолели ужасни болки. Тези хора не са обръщали никакво внимание на на­горещеното…

Read More

Как може да укрепите вярата в себе си

След това операторът вдига ръце и ги поставя от двете страни до главата на ученика, докосвайки го леко. В про­дължение на 10 секунди той гледа право в очите му. Пра­ви крачка с левия крак назад, без да сваля ръцете си. То­ва се повтаря три пъти, след като произнася бавно: „Сега вие чувствате, че ще паднете напред, не се противопоста­вяйте, аз ще ви подхвана. Вие вече падате, падате, падате напред…“…

Read More

Самовнушение – Себелечение чрез внушение

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни, потискащи мисли и отчаяние, тялото неизбежно се от­зовава — то заболява. Можем да анализираме себе си и да видим колко негативни самовнушения си правим. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно и че тряб­ва еди-как си да се прави. Веднага отчитаме вътрешно: значи аз греша! И се започва … Не е ли по-добре съ­щите сили…

Read More

Йога – Лечение чрез внушение

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използ­ва въздействието, което мисълта оказва върху ин­стинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и об­ратното, на. което всъщност се базира тази лечебна форма.

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много…

Read More