властнически акт

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система

ГПс като защита и санкция ГПс е средство за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и цели да възстанови тяхното законосъобразно състояние – това е неговата основна същност. ГПс е защита в полза на правоимащия (чието право е нарушено) и същевременно санкция за правонарушителя. В зависимост от формата на правонарушението ГПс предлага три основни …

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система Read More »

Правни сделки.Отлика от други юридически факти

– правната сделка се отличава от административните актове които в определени случаи водят до настъпване на гражданско правни последици; – не е сделка волеизявлението на субект на частното право, с което той иска издаване на облагодетелстващ го властнически акт; -няма правен характер и по това се отличава от правната сделка обещанието за определено поведение; -освен …

Правни сделки.Отлика от други юридически факти Read More »

Изгубване на права

Изгубването на субективни права представлява или лишаване на  правния субект от правото за вбъдеще или отпадане на правото с обратна сила все едно, че не е било притежавано. При някои юридически факти тази правна последица настъпва без да е необходимо изявяване на воля от притежателя на правото: при смърт на носителя, при отнемане на правото …

Изгубване на права Read More »

Еднолични търговски дружества.Образуване

Образуване – един от признаците на търговеца-публично предприятие е обстоятелство, че се образува, преобразува и прекратява с властнически акт на държавен орган. То извършва дейността си с държавно или с общинско имущество. Функциите му са стопански. Участва в търговския обмен, без да ползува властнически елемент. Държавно предприятие се образува, преобразува или прекратява с разпореждане на …

Еднолични търговски дружества.Образуване Read More »