ВКС

Последици от неподсъдността

Последици от неподсъдността: – сезираният сьд няма право да разгледа и реши делото. Ако го направи, решението не е нищожно, а подлежи на обезсилване чрез жалба. Но ако окръжният съд е разгледал дело, подсъдно на районния съд, решението не може да бъде обезсилено на това основание (чл.94). –  съдът трябва да прекрати делото при себе …

Последици от неподсъдността Read More »

Подведомственост и подсъдност

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК) 1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт. 2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да …

Подведомственост и подсъдност Read More »

Особености на гражданско правните източници. Видове

Източници на правото са особен вид юридически факти. Техен специфичен белег е правното им действие. То се състои най – често в установяване на нови правни норми или в изменение на действащите такива. Някои от източниците поставят в действие тълкувателни правила , които се отнасят до други правни норми  или предизвикват спиране действието на други …

Особености на гражданско правните източници. Видове Read More »

Установителен иск – Предпоставки

Основна предпоставка за водене заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, чеустановителния иск е наличието заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, чеинтерес, което е изрично посочено и от закона. Възможността за собственика да се …

Установителен иск – Предпоставки Read More »

Имуществени последици от развод – относно имуществената общност. само – за СИО

При развод имуществената общност м/у съпрузите се прекратява по силата на закон въз основа на влязлото в сила съд. Решение. СИО  досежно вещите  и правата  в/у вещи в момента на прекратяването  си трансформира в обикновена дялова , делима гражданска съсобственост, по отношение  на която приложение намират правилата  чл. 30 и 35 ЗС. По отношение на …

Имуществени последици от развод – относно имуществената общност. само – за СИО Read More »

Лични имущества на съпрузите – тези които са обхванати от брачния режим на разделноста

Нашия закон урежда няколко различни основания за подчиняване  на имущество на режима на разделността : Характера на имуществото  – Всичко което не вещ не вещно право , не паричен влог  автоматично е под режима на имуществената разделност . Двамата съпрузи са написали заедно разказ, които се публикува , авторското право няма да е СИО , …

Лични имущества на съпрузите – тези които са обхванати от брачния режим на разделноста Read More »

Правомощия на съпрузите

Права на съпрузите във връзка с владение управление и разпореждане   – Чл. 22,23,24 Общноста м/у съпрузите е бездялова и неделима като правило , всеки от съпрузите има равни права при управление, разпореждане и владение на общите вещи и права на ВКС Действие на обикновенно управление  може да извършва еднолично всеки от съпрузите . тълкувателно решение …

Правомощия на съпрузите Read More »

10 жертви на престъпления са получили общо 16 652 лв. компенсации

На 10 жертви на престъпления са изплатени компенсации в общ размер на 16 652 лв. за 4 месеца /в периода септември – декември 2009 г./ по решение на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, председателстван от заместник-министъра на правосъдието Христо Ангелов. През този период съветът е разгледал общо 58 молби за …

10 жертви на престъпления са получили общо 16 652 лв. компенсации Read More »