вид

Видове Другарство

Видове Другарство: а) активно (няколко ищци) и пасивно (няколко ответници); б) факултативно (зависи от полята на ищеца) и задължително (правно наложително, условие за допустимост на иска – напр. при иск за делба всички съсобственици); в) обикновено и необходимо – според степента на| сходство между дел;1Т;| на другарите. Томя деление има най-голямо практическо значение. чл. 172 …

Видове Другарство Read More »

Приемство в процеси

Понятие Приемството в процеса е заместване на една от страните по висящия процес е друга страна, която го продължава. Възможно е и при главната, и при подпомагащата страна по всички дела, освен тези, чиито предмет е непрехвърлнмо право. Нормативна уредба – чл. 120. Видове: а) законово – става по силата на закона: –  при смърт …

Приемство в процеси Read More »

Видове ПрС

а)  процесуално застьпничество: след като ПрС е образувал делото, в него служебно се включва като страна и носителят на съдебно предявеното право. Между двамата се формира необходимо другарство. Това е нравилото. б)  процесуална суброгация: в делото участва само ПрС, и титулярът па предявеното право не се конституира като страна, но с обвързан от СПИ. Това …

Видове ПрС Read More »

Делба на наследство

Когато наследодателя е оставил само един наследник цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници между тях се създава имуществена общност и не могат да прекратят тази общност посредством делба на наследствено имущество. Делбата прекратява общността и превръща идеалните части на сънаследниците в реална собственост за всеки един от тях. Делба може …

Делба на наследство Read More »

Видове искове

– за признаване  на уволнението за незаконно и неговата отмяна; – за възстановяване на предишната работа; – за обезщетения – за поправка на основанието за уволнение; Иска за признаване на незакоността на уволнението и неговата отмяна съдържа  от една страна искане да се  признае уволнението за незаконно и от друга страна искане за отмяна на …

Видове искове Read More »

Видове борсови сделки

Видове борсови сделки : 1. Налични борсови сделки – още касови и престационни. Изпълнението на борсовите сделки става почти веднага след тяхното сключване (непосредствено след това). Обикновено се сключват за еднократни престации. 2. Срочни сделки – те са от по-голямо значение. Обикновено изпълнението им се отлага за след един по-дълъг период от време. 3. Форуърдни …

Видове борсови сделки Read More »

Видове акредитиви

Видове акредитиви : 1. От гледна точка на възможността да бъде оттеглен и видоизменен : ® неотменяем – не подлежи на едностранно оттегляне, а видоизменение от страна на банката. Банката може да го отменя/изменя само със съгласието на бенефициента. Той е абсолютно гарантиран. ® отменяем – банката може да отменя и изменя окредитива едностранно, докато …

Видове акредитиви Read More »

Видове чекове

Видове чекове : 1. Пресечени чекове – биват два вида : – с общо пресичане – със специално пресичане. Пресичането се изразява в прекарване на две успоредни линии върху лицевата страна на чека. Такъв пресечен чек не се плаща касово. Плащането става само по сметка на друга банка – това е при общото пресичане. При …

Видове чекове Read More »

Менителница

2.1. Общи бележки. Правната уредба на менителницата е в чл. 455-534 ТЗ. Законодателят е изменил правният режим за разлика от ЗЗД, където целият режим е бил уреден върху записа на заповед, като съображението е било, че той е по-често използван. Подходът на ТЗ се основава на факта, че записът на заповед е вид менителница. Целият режим …

Менителница Read More »

Видове лични застраховки

Видове лични застраховки – основно 2 вида: 1) Застраховка “живот”. В зависимост от вида на риска има няколко вида застраховка “живот” – при смърт, доживяване или смесени между тях. При застраховката при смърт, рискът който се покрива е смъртта, застрахователната сума се плаща, когато застрахования почине. При застраховката доживяване идеята е лицето да доживее до определена …

Видове лични застраховки Read More »

Сключване и форма- превозни документи.Сключване на договора.

Офертата се прави от изпращача. Поставя се въпросът дали договорът е реален или консенсуален – зависи какъв е конкретният превозен договор. При железопътен и крайбрежен превоз предаването на товара е елемент от фактическия състав – договорът е реален, трябва да се предаде и приеме товарителницата.Товарителният запис е ценна книга, който се издава от товародателя и …

Сключване и форма- превозни документи.Сключване на договора. Read More »

Видове консорциум

Видове консорциум – проявява се в две разновидности: не персонифицирано граждански дружество и ТД. Гражданското дружество не е ЮЛ. Не е самостоятелен участник в търговския обмен. Той няма отделно наименование, с което да се представя пред трети лица, няма отделно седалище, различно oт това на съдружниците, не разполага с отделно имущество и не носи отделна …

Видове консорциум Read More »

Бясна гъба

Russula emetica юли — октомври Расте в боровите гори и горските поляни често поединично. Цветът на шапката е кървавочервен, много променлив. Срещат се по­тъмни и по-светли видове. Шапката отгоре е леплива и затова често е на­кичена с игли от бор или с треви. По края ръбът е набразден. Месото е бяло и крехко. Пластинките са …

Бясна гъба Read More »

Същност на управлението на безопасността и здравето

Физическият модел на една фирма представлява съвкупност от персонал, обединен под ръководството на управленски органи, с обща цел и ползващ съответно технически средства, технологии, материали и продукти, енергия и други ресурси за създаване, посредством производствения процес, на нови продукти или услуги. Съгласно този модел, фирмата може да се разглежда като съставена от две системи – …

Същност на управлението на безопасността и здравето Read More »

КЗК санкционира МЕКОМ – Силистра за имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на «Меком» АД, гр. Силистра и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 330 560 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушението. Забранено е предлагането на стоки или услуги, които с външен вид, …

КЗК санкционира МЕКОМ – Силистра за имитация Read More »