вземания

Действие на реабилитацията

Действие на реабилитацията: 1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност. 2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник. Предпоставки за възстановяването – 2 алтернативи: 1) Да са изплатени  напълно всички вземания. 2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия. Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден …

Действие на реабилитацията Read More »

Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност

Приключване на производството по несъстоятелност : Синдикът представя на съда отчет за своята дейност, както и окончателна сметка за разпределение. Провежда се окончателно събрание на кредиторите, които приемат сметката с удовлетворените и неудовлетворените вземания, след което се прекратява производството по несъстоятелност. Прекратяването става след удовлетворяване на всички кредитори, или когато масата на несъстоятелността е изчерпана …

Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност Read More »

Изпълнение върху вземания

Изпълнение върху вземания 1. По смисъла на ГПК с оглед на изпълнителния процес вземания (В) са всички оценими п пари права на длъжника, освен вещните. За да бъде обект на изпълнение, не е нужно В да е изискуемо. 2.  Запорът н следващите изпълнителни действия се извършват въз основа на твърдението на взискателя – не се …

Изпълнение върху вземания Read More »

Запор върху вземания

1. Определение – същото + забрана за третото задължено лице (ТЗЛ) да плаща на длъжника. 2. Цел – запазва принадлежността на вземането (В) към имуществото на длъжника, осуетява погасяването на В чрез плащане в полза на длъжника и насочва ТЗЛ да плати на СИ, за да може той да удовлетвори взискатсля. 3.  Предпоставкн – същите. …

Запор върху вземания Read More »