вещ

Изпълнение върху вземания

Изпълнение върху вземания 1. По смисъла на ГПК с оглед на изпълнителния процес вземания (В) са всички оценими п пари права на длъжника, освен вещните. За да бъде обект на изпълнение, не е нужно В да е изискуемо. 2.  Запорът н следващите изпълнителни действия се извършват въз основа на твърдението на взискателя – не се …

Изпълнение върху вземания Read More »

Запор върху вземания

1. Определение – същото + забрана за третото задължено лице (ТЗЛ) да плаща на длъжника. 2. Цел – запазва принадлежността на вземането (В) към имуществото на длъжника, осуетява погасяването на В чрез плащане в полза на длъжника и насочва ТЗЛ да плати на СИ, за да може той да удовлетвори взискатсля. 3.  Предпоставкн – същите. …

Запор върху вземания Read More »

Видове несеквестируеми

Видове несеквестируеми: а)  абсолютна – когато не може да се посегне за удовлетворяване па което и ли е притезание – при непрехвьрляемите права; б)  относителни – може само за посочени от закона притезания: –  Н на ипотекирана или заложена вещ отпада, когато кредитор е заложният или ипотекарният кредитор; –  И на земите и жилището отпада …

Видове несеквестируеми Read More »

Страни в изпълнителния процес

а) Изпълнителни: съдпя-нзпълнители (СИ) (при несъстоятелност -синдикът). СИ има във всеки райнен съд – действат в същия район. СИ имат обща изпълнителна компетентност – за всички способи. Местната компетентност се определя според връзката между изпълнителното дело и района на СИ: –  при изпълнение върху вещи – по местонахождението на вещта; –  върху вземания – по …

Страни в изпълнителния процес Read More »

Доказателствени средства.Понятие

Понятие – ДС са предвидени от закона източници на информация за подлежащите на доказване факти. Такива са: обясненията на страните; свидетелските показания; документите; веществените доказателства и заключенията на вещите лица. Нерядко става смесване на ДС и доказателствен факт (ДФ). ДФ е факт, от който поради връзката му с правнорелевантен факт може да се направи доказателствен …

Доказателствени средства.Понятие Read More »

Обсег и система пи ГПс

1. ГПс е средство за правна защита на ГПО в широк смисъл, т.е. всички МатПО, регулирани с метода на равнопоставяне. Това са широк кръг частнопрнвни отношения, регулирани от няколко припни клони (гражданско, търговско, семейно и трудово право). Има различия в режима, а също и и естеството па субективните права. Това налага диференциация на защитата под …

Обсег и система пи ГПс Read More »

Делба на наследство

Когато наследодателя е оставил само един наследник цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници между тях се създава имуществена общност и не могат да прекратят тази общност осредством делба на наследствено имущество. Делбата прекратява общността и превръща идеалните части на сънаследниците в реална собственост за всеки един от тях. Делба може …

Делба на наследство Read More »

Разпореждане с наследствено имущество

Разпореждане с наследствено имущество: с приемане на наследството наследниците стават собственици на наследеното имущество и могат да се разпореждат с него. Законът допуска наследник да извърши продажбата на наследство като цяло така се прехвърля една съвкупност от прав и задължения. Договорът за прехвърляне на наследство се извършва писмено , а подписите на договарящите се трябва …

Разпореждане с наследствено имущество Read More »

Отменяне на завещанието

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт. 1. Изрична отмяна – …

Отменяне на завещанието Read More »

Обсег и система пи ГПс

1. ГПс е средство за правна защита на ГПО в широк смисъл, т.е. всички МатПО, регулирани с метода на равнопоставяне. Това са широк кръг частнопрнвни отношения, регулирани от няколко припни клони (гражданско, търговско, семейно и трудово право). Има различия в режима, а също и и естеството па субективните права. Това налага диференциация на защитата под …

Обсег и система пи ГПс Read More »

Отговорност на наследниците

Права на наследниците: При наследствено правоприемство наследниците придобиват правата,които наследодателят е имал /с изключение на личните му/. Това са правата, които преминават по наследство. За осъществяване на тези права наследниците могат да упражнят искове: – иск за връщане на наследствен имот, които трети лица държат; – иск към наследниците на наследодателя за заплащане на наследствено …

Отговорност на наследниците Read More »

Понятието „основание”при неоснователното обогатяване

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: този термин в ГП се използва с различни значения. Общ приницип в нашето право е, че на никого не е позволено да се обогатява за чужда сметка. Съгласно чл.59 ал.1 от ЗЗД: Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с …

Понятието „основание”при неоснователното обогатяване Read More »

Отговорност за вреди причинени от вещи

чл.50 – вреди причинени от вещи и животни. Тази отговорност е обективна. За вредите отговарят солидарно както собственика, така и лицето под чиито надзор се е намирала вещта или животното. Основанието на тази отговорност е в липсата на необходимия надзор в/у вещта от онзи върху когото тежи задължението да я надзирава. Наличността на вредата от …

Отговорност за вреди причинени от вещи Read More »

Непозволено увреждане.Обща характеристика. Отграничения

Правната уредба на този институт е в чл.45-54/ЗЗД. Непозволеното увреждане(деликтна отговорност) е извъндоговорен източник на задължения. Отговорността за непозволено увреждане е изградена на основата на общото правило да не се вреди другиму Съгласно чл.45 всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму с правонарушението.. В ал.2 е установена една презумпция за вина, …

Непозволено увреждане.Обща характеристика. Отграничения Read More »

Видове борси

Видове борси : според предмета на сделките те биват три вида : 1. Стокови борси – сключват се сделки, чиито предмет са стоки (родово определени заместими вещи). 2. Фондови борси – за търговия с ЦК. 3. Парични (дивизни) борси – при тях се търгува с валута (местна или чуждестранна). Най-често фондовите и дивизните борси се …

Видове борси Read More »

Законна суброгация

При имуществените застраховки законът урежда и законната суброгация на застрахователя в правата на застрахования по отношение на вреди причинени от 3то лице (достатъчно е вредите да са причинени небрежно). Тази суброгация се извършва по ред подобен на чл. 74 ЗЗД. Правният интерес – застрахователят трябва да изплати обезщетението, за да встъпи в правата на в …

Законна суброгация Read More »

Застрахователна сума

Застрахователна сума – при личните и при имуществените застраховки, тя е с различно значение: 1) При личните застраховки тя е предметът на задължението на застрахователя и няма обезщетителен характер – тя е точно определена към момента на сключването на договора. 2) При имуществените застраховки тя е сумата на която се застрахова веща, според пазарната й стойност. Тя …

Застрахователна сума Read More »

Сключване и действие на договора за изработка.

Права и задължения на страните:  изпълнителят има задължение да изработи нещо съгласно поръчка в срок без отклонение от нея и то така, че то да бъде годно за обикновеното или предвиденото в договора предназначение и да предаде изработеното на поръчващия. Изработването може да бъде изпълнено: 1. със собствени средства и материали за изработващия/поначало изработващия не …

Сключване и действие на договора за изработка. Read More »

Правилен и неправилен влог

Според чл.250/ЗЗД с договора за влог, влогоприемателят поема задължението да пази безвъзмездно или срещу заплащане предадената му от влогодателя движима вещ и да я върне на уговорения срок или при първо поискване. Предмет на договора за влог могат да бъдат само индивидуално определени движими вещи – заместими или незаместими. Това следва от естеството на задължението …

Правилен и неправилен влог Read More »