svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Парламентът избра Христина Митрева за управител на НОИ

Народното събрание избра на заседанието си на 5 март 2010 г. Христина Митрева за управител на НОИ с мандат до 21 май 2013 г. Христина Митрева до момента беше заместник-министър на труда и социалната политика. Преди това е работила като главен директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране на НОИ. Миналата седмица досегашният управител на осигурителния институт Сотир Ушев подаде…

Read More

Административно обслужване на населението

Специален закон за административно обслужване на граждани и организации, като дефиниция на административна услуга е посочено в закона. Особености на производството. Самата досъдебна фаза е организирана по следния начин. Законът задължава администрацията за работа на едно гише, като администрацията е длъжна в 7-дн.срок да извърши услугата в този срок. Формата на услугата може да бъде писмена устна по електронен път. Заплащата се ДТ. Още с…

Read More

Отмяна на влезри в сила решения то административни дела

Правната уредба – чл. 41 от ЗВАС. Там е учредено извънредно извънинстанционно производство за ревизия на влезли в сила съдебни решения спрямо административни актове. Това производство е извънинстанционно защото редовните фази за обжалване са приключили. От тук следва че . четниците губят правото си на жалба. Ето зг-щ.;, закс.ът казва че тя подава молба /тя няма зъделжително сезиращия ефект на жалбата/, следователно това произвоство може…

Read More

Касационно производство пред ВАС

Касационното производство е втора редовна последна инстанция по административни дела. Водещ процеса орган може да бъде тричленен състав на ВАС, ако първа инстанция е бил окръжен съд и петчленен състав на ВАС, ако’ първа инстанция е бил тричлене състав на ВАС. Касационното производство се характеризира със някои особености. Започва със жалба подадена в 14-дн.срок или прокурор с протест в б-месечен срок. Жалбата и протест притежават…

Read More

Оспорване на административни актове

Производство по оспорване на общи ненормативни и индивидуални административни актове пред ВАС. Това производство се отнася за актове издавани от централната изпълнителна власт до областен управител включително. Не могат да се обжалват по този ред актове свързани с отбраната и сигурността на страната. Производстото започва с жалба или протест в 14-дн-срок чрез авторът на акта. Жалба подава само процесуално легитимирано лица като към жалбата има…

Read More

Становище на МФВС във връзка с пресконференция на Българска национална федерация по вдигане на тежести

Постановеното Определение № 1090, София 28.01.2010 г.  от тричленен състав на Върховния административен съд(ВАС) отхвърля жалбата на Българска федерация вдигане на тежести против разпореждане № РД-10-8/30.12.2009 г. на министъра на физическото възпитание и спорта за допускане на ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на негова заповед 7/30.12.2009 г., с която е отказано подновяване на спортната лицензия на юридическото лице с нестопанска цел “Българска федерация вдигане на тежести.” В момента…

Read More

Предявяване на искове за обезщетение за причинени вреди вследствие на извършено нарушение на ЗЗК
Повод за настоящото съобщение са зачестилите в последно време запитвания до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързани с постановени от нея решения, с които граждани се интересуват как могат да се възползват, респективно да бъдат обезщетени, за вредите, които се претърпели от установени нарушения на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
В тази връзка Комисията напомня, че упражнявайки правомощията си, предоставени й от…

Read More