svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен.

Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите.

Главните причини за инфлацията са:

–          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП;

–          увеличаване на бюджетния дефицит;

–          увеличаване скоростта на паричното обръщение;

Read More

Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/

Изразяването на паричната наличност във времето дава възможност за условно разграничаване между двата вида пари /активни и пасивни/. Развитието на паричната наличност е функция на времето. Ако представим това графически – начупена линия. Връхните точки отговарят на прихода, а наклонените отсечки на интервалите, през които постепенно се разходват.

“Пасивните” пари са тази част от паричните наличности, която икономическия субект няма нужда да разходва при…

Read More