БНП

Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен. Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите. Главните причини за инфлацията са: –          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП; –          увеличаване на бюджетния дефицит; –          увеличаване […]

Същност на инфлацията Read More »

Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/

Изразяването на паричната наличност във времето дава възможност за условно разграничаване между двата вида пари /активни и пасивни/. Развитието на паричната наличност е функция на времето. Ако представим това графически – начупена линия. Връхните точки отговарят на прихода, а наклонените отсечки на интервалите, през които постепенно се разходват. “Пасивните” пари са тази част от паричните

Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/ Read More »