билка

Билки-възпаление на бъбречните легенчета(пиелит)

Възникването на заболяването най-често е в следствие на силна простуда, задръжка на урината при камък в бъбрека. Възпалението може да се причини и от микроорганизми, преминали през червата в кръвта, при някои заболявания – колит, апендицит, холицистит и др. Различават се остър и хроничен пиелит. При острия пиелит болният чувства болка в кръста, която се …

Билки-възпаление на бъбречните легенчета(пиелит) Read More »

Риган, балкански чай, черновръхче — Origanum vu/gare L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Расте из храсталаците, сечищата, го­рите и каменистите поляни на всички наши планини до горната граница на горите. Среща се в няколко разновидности. Описание. Многогодишно тревисто растение с право стъбло, четири ръбесто и разклонено в горната си част, рядко окосмено и високо до 60 см. Коренището е разклонено, косо и често пълзящо. Листата са срещуположни, …

Риган, балкански чай, черновръхче — Origanum vu/gare L. Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »

Маточина, лимонче — Melissa officinalis L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците, покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с четириръ-бесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки и високо до 1 м. Коренището е добре развито, с множество разклонения, от които излизат стъблата. Листата в долната част на стъблото са с дълга дръжка, срещуположни, тъмнозелени и …

Маточина, лимонче — Melissa officinalis L. Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по планин­ските каменливи и влажни поляни. Поради безразборното събиране растението е силно намаляло. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, ци­линдрично стъбло, високо до 1 м и месест корен, дълъг до 1 м, който отвън е кафяв, а отвътре — жълтеникав. Листата са срещу­положни, едри, яйцевидни, обхващащи с долната част …

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae Read More »

Жълт кантарион, звъника, сечено биле — Hypericum perforatum L. Сем. Звъникови — Hypericaceae

Разпространение. Расте из тревистите места, храстала­ците, нивите, пътищата и редките гори до 2000 м н. в. в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право и гладко стъбло, което на върха е разклонено и стига на височина до 1 м. Коренът е силно разклонен. Листата са срещуположни, се­дящи, яйцевидни, целокрайни, с маслени вместилища и погледнати …

Жълт кантарион, звъника, сечено биле — Hypericum perforatum L. Сем. Звъникови — Hypericaceae Read More »

Жаблек, конско ребро — Galega officinalis L. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по влажните места край потоците, ливадите и горите до 2000 м н. в. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, раз­клонено и високо до 1 м стъбло. Коренът е клиновиден и слабо разклонен. Листата са текоперести, с 11—17 елипсовидни или лан-цетовидни листчета, които завършват на върха с шипчета. От дол­ната …

Жаблек, конско ребро — Galega officinalis L. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae Read More »

Диляика, котешка трева — Valeriana officinalis L. Сем. Валерианови — Valerianaceae

Разпространение. Расте из сенчестите и влажни места иа планинския и полупланинския район, долините на реките и между храстите в ливадите до 1500 м н. в. из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, на браздено, надлъжно и кухо стъбло, което достига на височина до 1,5 м. Коренището е разклонено, отвън е светлокафяво, а отвътре …

Диляика, котешка трева — Valeriana officinalis L. Сем. Валерианови — Valerianaceae Read More »

Див кестен, конски кестен — Aescuius hippocastanum L. Сем. Кестенови — Hippocastanaceae

Разпространение. В диво състояние се среща в Преслав­ския Балкан, по дерето на Дервишката река, Котленско. Като де­коративно дърво расте из цялата страна. Описание. Дърво с голяма, силно облистена корона, дости­гаща на височина до 30 м. Листата са с дълги дръжки, длановидно перести, с 5—7 дяла. Цветовете са или бели с червеникаво петно, или розови с …

Див кестен, конски кестен — Aescuius hippocastanum L. Сем. Кестенови — Hippocastanaceae Read More »

Гръмотрън, шилобол — Ononis hireina Jacq. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Расте по тревистите песъчливи и сухи места, край пасищата и речните поляни из цялата страна. Описание. Многогодишен тревист храст, достигащ на ви­сочина до 60 см, с разклонено стъбло, осеяно с малки бодли и клончета, и дървенист, силно разклонен корен, дълъг до 50 см. Долните листа са триделни, горните — единични, назъбени и яйце­видни. Цветовете …

Гръмотрън, шилобол — Ononis hireina Jacq. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae Read More »

Градински чай, какуле, каделка — Salvia officinalis L Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Родината на градинския чай е Среди-земноморието. У нас се отглежда ограничено в градините в юж­ните части на България и Черноморието. Описание. Многогодишно полухрастовидно растение с че­тириръбесто разклонено (в основата вдървенело) окосмено стъбло, високо до 1 м, и силно развит, вдървенел корен, дълбоко врязан в почвата. Листата са ланцетовидни, ситно назъбени, срещуположни, с мрежеста нерватура. …

Градински чай, какуле, каделка — Salvia officinalis L Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »

Горска ягода, плюскавица, планици— Fragaria vesca L. Сем. Розоцветни — Rosaceae

Разпространение. Расте из цялата страна по горите, по­ляните и храсталаците до 1200 м н.в. Описание. Многогодишно тревисто растение, образуващо пълзящи стъбла (столони), дълги до 20 см. Коренът е влакнест, с множество тънки коренчета, обикновено хоризонтален. Листата се състоят от три яйцевидни назъбени листчета с дълги дръжки. Както стъблото, така и листните дръжки са рядко окосмени. …

Горска ягода, плюскавица, планици— Fragaria vesca L. Сем. Розоцветни — Rosaceae Read More »

Върбгшка, спореж, железник — Verbena officinalis L. Сем. Върбинкови – Verbenaceae

Разпространение. Расте из тревистите места, покрай пъ­тищата и ливадите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено и високо до 80 см четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни и продълговати, едро или дребно назъбени, като долните са с дръж­ка, по-едри и пересто нарязани, средните са триразделни, а горните са по-дребни, цели и седящи. Цветовете са …

Върбгшка, спореж, железник — Verbena officinalis L. Сем. Върбинкови – Verbenaceae Read More »