svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Акредитив с участие на една или повече банки

Акредитив с участие на една или повече банки :
® с една банка – една банка създава акредитива. Тя уведомява бенефициента и той получава сумата.
® с участието на две или повече банки – това става най-често когато се извършват международни разплащания. Банката на наредителя издава акредитив, но тя не извършва реалното действие, а упълномощава за това втора банка. Последната извършва правните действия по изпълнението на акредитива…

Read More

Заместник-министър Вучков ще открие Национална кръгла маса на тема «Изконните ценности на полицейската етика в европейските държави: как да засилим прилагането им в професионалните практики с цел превенция от корупция”

Форумът ще бъде открит в 14.00 ч. утре /вторник/  в зала “Европа” на Академията на МВР. Участие в него ще вземат експерти от вътрешните министерства на България и Франция и представители на неправителствени организации

Национална кръгла маса на тема “Изконните ценности на полицейската етика в европейските държави: как да засилим прилагането им в професионалните практики с цел превенция от корупция” ще се проведе от…

Read More

Подписан договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство”

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от приоритетна ос 1 на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Проектът е за повишаване на селективността на риболовните уреди на плавателен съд “Делта”. Той цели чрез закупуването…

Read More

В резултат на ОП РР, още 15 бюра по труда ще започнат да предлагат комплексната услуга – обслужване на едно гише

Агенцията по заетостта ще повиши ефективността на работата си, а с това и възможностите за разкриване на нови работни места, в резултат на реализацията на проекта си „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Като резултат от програмата до края на 2013 г., се предвижда увеличаване на броя на свободните работни места с около 10% или до 242…

Read More

Акредитивна форма на плащане във външноиконокическите сделки

Прилага се тогава, когато позициите на износителя са по силни на международния пазар от позициите на вносителя. По нареждане на вносителя банката поема задължение да осъществи плащане в полза на посочен изпълнител, при положение, че износителя изпълни всички поставени от вносителя условия. Основни участници:

?      наредител /вносител/, който открива акредитива

?      акредитивна банка / в която се открива акредитива / може да е…

Read More