svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Договор за откриване на банковата гаранция и договор меежду банката и кредитора

1. Договор за откриване на банковата гаранция – между длъжника и банката. Той е разновидност на договора за поръчка. Може да бъде и гарантиран с договор за кредит. Длъжникът не може да получи лично сумата, а банката само гарантира плащането на кредитора.
2. Договор меежду банката и кредитора на нейния клиент – това е банковата гаранция.
По нашето право банковата гаранция може да бъде само договор. Широко…

Read More

Кои са членовете на ЕИСК?

Членовете на Комитета работят основно в родните си страни и са обособени в три групи, представляващи работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси.

Групата на работодателите включва представители на частния и държавния сектор на промишлеността, на малките и средни предприятия, търговските камари, търговията на едро и дребно, банковото и застрахователното дело, транспорта и селското стопанство.

Групата на работниците представлява всички категории…

Read More

Банкови гаранции

Банковата гаранция е договор, с който банката-гарант се задължава спрямо получателя на гаранцията да заплати в определения срок дадена сума, ако длъжникът не заплати своето задължение или причинява щети от лошо изпълнение на задължението в рамките на условията, които са посочени в гаранцията.

Главни особености на банковите гаранции са: неотменяемост, прехвърляемост, покритие (обезпеченост)

Видове:

  1. Въз основа на външнотърговски сделки: гаранции по вноса…

    Read More