svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Банков кредит

Договорът за банков кредит произхожда от договора за заем, но е по-особен. Договорът за паричен заем е реален (сключва се с предаване на сумата), а договорът за банков влог е консенсуален.
С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне определена сума, а кредитополучателят – да я използва по уговорения начин и да я върне. Кредитополучателят може да осъди банката и да вземе парите, а…

Read More

Сконтиране на търговски полици

Продажбата на полици преди
техния падеж изпълнява ролята на сконтов кредит в полза на техния продавач. “Цената”, по която банката купува полицата е равна на задължението по нея, намалено с лихвения процент / по търговския кредит/ за периода от сконтирането до падежа, плюс другите присъщи разходи по сконтирането на полицата. Заедно те формират “сконтов отбив” или “дисконт”.
Сконтирането на полиците се извършва от търговска банка. С това…

Read More

С банков кредит плащат заплатите в областната болница във В. Търново

Банков кредит е използвала Областната болница във В. Търново, за да обезпечи заплатите в здравното заведение. До тази мярка се прибягна след отложено плащане от страна на Националната здравна каса за дейности, извършени през януари, обясни директорът на болницата д-р Даниел Илиев. Здравната каса нарушава националния рамков договор за 2010 година в частта му срокове за плащане и по този повод днес ще бъде…

Read More

Видове и форми на кредита.

Основни форми на кредита:

  1. Търговски кредит – това е кредита в стокова форма и субектите са непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит.
  2. Банков кредит – той е в парична форма, а субекта – кредитор е банката.

В една по-широка класификация кредита може да бъде групиран като:

  1. Публичен кредит (правителствен)
  2. държавен
  3. общински
    1. Частен кредит

А. Бизнес-кредит

  1. дългосрочен
  2. средносрочен
  3. кратосрочен: търговски, паричен, депозитен

Б. Кредит за…

Read More