svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предпазване от кредитен риск

Предпазване   от  кредитен  риск   –   за    предпазване   от    риск    при
кредитните сделки се предприемат редица действия и операции. Едно  от основните средства за предпазване от риск при международно кредитиране е анализът на възможностите на длъжника своевременно да се издължи. В много страни са създадени специализирани застрахователни институции по застраховането на външната търговия и по – специално за застраховане на експортните кредити.
Основни форми на кредитиране на външноикономическите…

Read More

Международни кредитни и инвестиционни операции

Международния кредит се определя като форма на движение на пари и капитали на възвръщаема основа извън границите на национално определените стопанства.
Видове кредити
1. Според кредитора
банкови
фирмени
брокерски
правителствени
2. Според предназначението
търговски кредит – които са свързани с външната търговия
финансови кредити – отпускат се за цели извън търговията
3. Според обекта
стокови кредити – между износителите и вносителите
валутни кредити – които са в парична форма и се отпускат от банки
4. Според срока
краткосрочни –…

Read More