svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Престъпна схема, чрез която е извършена банкова измама в размер на 4.5 милиона евро, е разкрита от служители на териториално звено БОП в Стара Загора

Спецполицаите, съвместно с прокуратурата, достигнали до тримата инициатори на схемата, след продължително разследване

Разследването стартирало след сигнал в края на 2009 г. в  РУМВР – Стара Загора от клон на кредитна институция, в който били подадени данни за банкова измама в големи размери. Според информацията, през 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски фирми с общ размер…

Read More

Сконтиране на търговски полици

Продажбата на полици преди
техния падеж изпълнява ролята на сконтов кредит в полза на техния продавач. “Цената”, по която банката купува полицата е равна на задължението по нея, намалено с лихвения процент / по търговския кредит/ за периода от сконтирането до падежа, плюс другите присъщи разходи по сконтирането на полицата. Заедно те формират “сконтов отбив” или “дисконт”.
Сконтирането на полиците се извършва от търговска банка. С това…

Read More

Форфетинг

Това е форма на експортно финансиране. Той е такава операция / сделка/, при която се осъществява окончателно прехвърляне на валутно вземане осигурено с менителница към изкупуващата банка – без право на регрес. Банката купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния документ. Поради това форфетирането има общи черти със сконтирането, но между тях има съществени различия.
Съществено при форфетирането е отказът от регрес на валутните…

Read More

Забавяне на паричните плащания

Забавяне на паричните плащания – освен че фирмите полагат усилия за съкращаване на сроковете на своите вземания, те се стараят да задържат по-дълго време чуждите пари в своя оборот -–забавяне на плащанията. Нерегламентираното забавяне може да влоши отношенията с доставчиците и банката. Затова фирмата първо трябва да изгради репутация на коректен платец, а след това да търси възможности за удължаване на плащанията. Добра възможност за…

Read More

Особености на търговския кредит

В условията на пазарно стопанство, когато фирмите могат да се съобразяват с конкуренцията и риска, повечето от сделките за продажба включват и кредита. Особеностите на продажбата определят и размера на кредита. Един от начините за получаване на кредит е задължението на клиента преди получаването на стоката да подаде и попълни търговска полица. Ако фирмата очаква клиентът по някаква причина да има нужда от кредит, той…

Read More

Краткосрочни банкови кредити

За краткосрочни се приемат кредити със срок до една година. Те са източник за формиране на оборотния капитал на стопанските субекти. Те се използват предимно за покриване на временните променливи потребности от активи с дълготраен характир. Към краткосрочните кредити се отнасят:

  1. Контокорентен кредит – участва постоянно във финансирането на текущата дейност на стопанските субекти. Тук кредитирането е един постоянен поток от капитали, които имат…

    Read More

Намаляване и амортизиране на СК на банката.

Намаляването на капитала на банката е техника, която благоприятства влагането на ресурси в      ЦК на други фирми и институции. Необходимо е обаче намаляването на капитала да не се смесва с неговото амортизиране.

–         При намаляване на капитала се съкращава вноската (частта) на акционерите чрез свеждането на капитала до сума по-ниска от предишната.

–         Амортизирането на капитал е операция, чрез която сумата платена на…

Read More

Ликвидност на парични средства на банкта

Анализ на ликвидността на банката. Всеки анализ на ликвидността трябва да разграничава:

–         ликвидност на актива – определя се от времето, през което неговите елементи се превръщат в налични пари;

–         ликвидност на банката – това е изражение на нейната способност да посреща краткосрочните си дългове. Тази способност се предопределя от обръщаемостта на оборотните акитви.

Определянето и управлението на ликвидността се предопределя…

Read More

Финансов капитал и оборотни капитали на банката

Финансов синтез на баланса. В баланса групите на актива може да се синтезират в две:

–         съвкупност на “фиксираните активи”;

–         съвкупност на “оборотните активи”.

В пасива на баланса се обособяват следните съвкупности:

–         съвкупност на краткосрочните дългове (текущ пасив);

–         съвкупност на средносрочните и дългосрочните дългове (дългосрочна или средносрачна изискуемост);

–         съвкупност на собствените капитали или собствените фондове…

Read More

Управление на капитала на търговските банки

Икономизиран подход към банковия баланс – по същество банковия баланс е съпоставка на всичко, което банката притежава (активите) и всичко, което тя дължи (отразено в пасива). Тази съпоставка дава възможност да се определи т.н. “чисто богатство” или “чисто състояние” на банката. Това е величината на собствения капитал и тя фигурира в пасива на баланса.

Актива е равен на Пасива, тъй като Актив  –  изискуемия…

Read More

Ликвидност на търговските банки

Ликвидността въобще като понятие е способността да се погасяват дълговете в момента на падежа. Ликвидността на банката е възможността тя да посреща своите задължения към клиентите и кредиторите си с наличните си средства, активите, които лесно и бързо се продават и паричния капитал, който могат да си набавят от паричния пазар.

Платежоспособността на ТБ е възможността им да погасяват всички свои задължения (обозначени в пасива) по…

Read More

Банков надзор

Стабилна банкова система означава стабилна финансова система и икономика. Ето защо един адекватен и ефективен контрол в областта на банковото дело може успешно да допълва паричната политика.

Целта на банковия надзор от страна на ЦБ е да се защитят вложителите и да осигури ефективно функциониране на банковата система. Особено важна цел на банковия надзор е контролирането на входа към банковия бизнес (при даване на…

Read More