svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, включително държавни органи, с които са свързани пораждането, изменението или преустановяването на права и зъдлжения в сферата на държавното управление. Правният статут на субектите на АП се определя от Конституцията на РБългария, законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират обществените отношения, свързани с организацията и функционирането на държавното управпение.

Съществуват дзе…

Read More

Източници на административното право

Източниците на административното право са влестнически актова на компетентните органи на държавата – Народното събрание, Министерски съвет, министрите и др., в   които   се   съдържат   задължителни   правила за поведение,    правни    норми в   сферата    на   държавното управление. Най-важни източници на административното право са Конституцията на РБългария, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за. РБългария, законите.

Най-важен източник на АП е Конституцията на РБългария, в…

Read More

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, включително държавни органи, с които са свързани пораждането, изменението или преустановяването на права и зъдлжения в сферата на държавното управление. Правният статут на субектите на АП се определя от Конституцията на РБългария, законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират обществените отношения, свързани с организацията и функционирането на държавното управпение.

Съществуват дзе основни класификации на субектите…

Read More

АП предлага 40 дружества на 23-ия централизиран публичен търг

АП ще предложи акции от 40 дружества за продажба на 23-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: “Топливо” АД, гр. София; “Свободна безмитна зона – Бургас” АД, гр. Бургас; “Транзитна търговска зона” АД, гр. Варна; “Клас-София” АД, гр. София; “Лесилхарт” АД, гр. Силистра и др.

37…

Read More

Изтече срокът за подаване на оферти в конкурса за консултант на “Булгартабак холдинг” АД

Пресслужбата на Агенцията за приватизация Ви уведомява, че в 17,30 часа на 1 февруари 2010 г. изтече крайният срок за подаване на оферти в конкурса за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” АД, София.

До изтичането на срока бяха подадени общо 4 оферти.

Имената на участниците, подали оферти, както и останалите срокове по процедурата ще бъдат съобщени, след отварянето им от конкурсната комисия в АП…

Read More

АП и АСК стават една агенция

Агенцията за приватизация (АП) и Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) ще се обединят, реши парламентът.

Промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) предвиждат новосформираната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол да бъде единен орган за провеждане на политиката по раздържавяването на държавната собственост. Имоти – частна държавна собственост, както и дъщерни на държавните дружества и обособени части от тях, ще се продават…

Read More