svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Понятие и същност на принудителната административна мярка

Принудителната административна мярка /ПАМ/ е вид административна принуда. Другата административна принуда е административното наказание. Като вид административна принуда ПАМ има присъщите характерни белези на административната принуда въобще. В същото врема притежава и специфични белези, които и придават собствен правен облик, различен от този на административното наказание.
Принудителната административна мярка по отношение на административната принуда се отнася като част към цяло, като вид към род. Прилагането на…

Read More

Видове сервитути

Видове сервитути:
С оглед основанието за въникването им;
–  закони
-сервитути, които се учредяват с волеви акт и отговарят на родовите признаци на сервитутите.
С оглед на правомощията които съдържат и начина по който се учредяват се делят:
положителни при които носителят на вещното право има правомощието да извършва или да предизвиква извършването на определени действия в самия обременен имот, а собственикът на обременения имот има задължението да ги търпи.
отрицателни…

Read More

Етажна собственост /ЕС/

Съгласно чл.37 от ЗС – Етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, могат да принадлежат на отделни собственици – държавата, общините и други юридически или физически лица. И чл.38 от ЗС –  При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът,…

Read More

Представителство.Видове

Видове представителство:
Според това дали възниква от закон, от административен или съдебен акт или от волеизявление има: Представителство по закон – то възниква по силата на правна норма, в предвидените от закона случаи. Напр: законносъдебен  представителство на малолетен. Представителство по силата на административен или съдебен акт – това са случаите, когато представителството възниква от административен акт, напр: определяне на попечител или настойник на поставено под запрещение…

Read More

Изпълнение на административните актове и решение на съдилищата по административни дела

Изпълнението е заключителна фаза на административния процес, то предполага влязъл в сила административен акт или съдебно решение по него. Административните актове или съдебните решения са обжалвани и са потвърдени, или не са били обжалвани. Това поризводство е отделно самостоят^пип производства и правната уредба се съдържа в ЗАП. Водещ процеса орган е органът по изпълнението. Органът по изпълнението се определя от авторът на акта. Ако актът…

Read More

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза

Общата клауза е въведена със ЗАП от 79г., след което потвърдена с чл. 120 от Конституцията. Общата клауза означава, че всеки един административен акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от ЗАП може да бъда обжалван пред съда. За да бъда различно трябва да имаме специален текст в закона, който да предвижда друг ред за обжалване или да забранява съдебното обжалване….

Read More

Недействителност на административните актове

Един административен акт е недействителен, когато е засегнат от някакъв порок. Порок е незпазването, нарушаването на някое от установените условия /компетентност, законосъобразност по същество, съответствие с целта на закона, форма и производство/ за законосъобразност на административните актове. За да доведе до порок, нарушението на законовите изисквания за валидност на административните актове трябва да е съществено. Несъществените нарушения изобщо не се отразяват върху валидността на административните…

Read More

Условие за редовно дийствие на административните актове

За да има един административен акт редовно действие, той трябва да отговаря на две групи условия:

  • за правилност на акта – няма правна норма, която да посочва кога един акт е правилен или неправилен. Използваме научни критерии. Според акад. Стайнов един акт е правилен, навременен, полезен и целесъобразен.
  • за законосъобразност – чл. 41, ал. 3 от ЗАП; чл. 12 от
    ЗВАС. В тези два текста са…

    Read More

Действието на административните актове

Действието на административните актове се разглежда в две насоки:

  • Обвързваща и юридическа сила на акта;
  • По време, по място и по отношение на лицата.

Под юридическа сила на акта разбираме действието ма административните актове един спрямо друг. Юридическата сила на актовете е различна и тя се определя от мястото, което авторът на акта заема в апарата /колкото по-високо в йерархията е по висока сила…

Read More

Административен акт

Терминът „административен акт“ са появява през 1911г., първоначално като научен доктринален термен, а след това се пренася в законодателството, като понастоящем той е законов термин, който се използва в редица текстове на ЗАП, ЗВАС и др. Най-голям принос има акад. Стайнов. Административният акт е родовото понятие за всички постановления, правилници, наредби, инструкции и заповеди, които издават органите па изпълнителната власт. Той е юридическият израз на…

Read More