решение

Имуществени последици от развод – относно имуществената общност. само – за СИО /

При развод имуществената общност м/у съпрузите се прекратява по силата на закон въз основа на влязлото в сила съд. Решение. СИО  досежно вещите  и правата  в/у вещи в момента на прекратяването  си трансформира в обикновена дялова , делима гражданска съсобственост, по отношение  на която приложение намират правилата  чл. 30 и 35 ЗС. По отношение на […]

Имуществени последици от развод – относно имуществената общност. само – за СИО / Read More »

Други последици от развода

Всичко което засяга имуществените отношения без СИО 1.Отпадане  на взаимното наследяване и изгодите  от разпореждания /мортис кауза – с оглед на смъртта / направения от единия съпруг в полза на другия през време на брака  чл. 104 СК .- императивна разпоредба . С влизане в сила на бракоразводното решение автоматично по силата на закона отпада

Други последици от развода Read More »

Развод по семейно съгласие

ІІ самостоятелна форма на развод по бълг. Законодателство  – чл. 100 и 101 вр. Чл. 258 – 270 ГПК. Изискванията за допустимост на развода по взаимно съгласие са  3 : чл. 100 изисква да е налице съгласие на съпрузите което трябва да отговаря на императивно посочените в закона правни принципи . / сериозно и непоколебимо

Развод по семейно съгласие Read More »

Прекратяване на осиновяването .

Родствена връзка не може да се прекрати , защото е основана на кръвна връзка на произход. Осиновителната връзка както се съзадава със съдебен акт , така се и прекратява със съдебен акт. С оглед начина за прекратяване на осиновяването се различават 2 вида прекратяване 1. Автоматично прекратяване на осиновяването / по силата на самия факт

Прекратяване на осиновяването . Read More »

Министър Найденов взе решение за прорязване на дигата на р. Тимок край Брегово

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов взе решение на място, след консултации с премиера Бойко Борисов и вицепремиера Цветан Цветанов, да се прореже дигата на река Тимок край Брегово, за да може водата да се върне в руслото на реката. От „Гражданска защита” уточниха, че след това действие, за 6-7 часа нивото на

Министър Найденов взе решение за прорязване на дигата на р. Тимок край Брегово Read More »

Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството

Предприемачеството е сравнително ново понятие и е обект на изследване от страна на учените едва от началото на 20 век. Но това не означава, че то, като характеристика на човешката дейност, не е съществувало преди това. В народопсихологията на повечето от древните, а и на по-нови народи характеристиката предприем­чив се е придавала не само на

Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството Read More »

Оспорване на административни актове пред ВАС

Чл. 5 от ЗВАС – наизуст. Всички тези актове се гледат в четири производства. Първото производство е по отношение на нормативни административни актове. Второто производство е по оспорване на индивидуални и общи ненормативни   актове   издавани   от   министри   до   областни: управители вкл. Третото произвадство е касационното обжалване        Четвъртото – чл. 41 от ЗВАС. Производството има няколко

Оспорване на административни актове пред ВАС Read More »

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза

Общата клауза е въведена със ЗАП от 79г., след което потвърдена с чл. 120 от Конституцията. Общата клауза означава, че всеки един административен акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от ЗАП може да бъда обжалван пред съда. За да бъда различно трябва да имаме специален текст в закона,

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза Read More »

Одитният доклад на Сметната палата за ПУДООС ще бъде обсъден от комисиите по околна среда и бюджет и финанси в НС

Парламентарната комисията по околната среда и водите ще проведе съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси на 25 февруари, четвъртък, от 15.00 ч., зала 142, пл. „Княз Александър I”. Ще бъде обсъден докладът на Сметната палата за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите

Одитният доклад на Сметната палата за ПУДООС ще бъде обсъден от комисиите по околна среда и бюджет и финанси в НС Read More »

До 15 март 2010 г. МЗХ ще внесе предложение в МС относно организацията и продажбата на тютюневи семена

Министерство на земеделието и храните ще предложи на Министерски съвет приемане на постановление за възлагане на Фонд “Тютюн” организацията и продажбата на произведени тютюневи семена в срок до 15 март 2010 г. по утвърдени от Управителния съвет на Фонд “Тютюн”  продажни цени. Тъй като от 2010 г. безвъзмездното предоставяне на тютюневи семена на производителите отпадна,

До 15 март 2010 г. МЗХ ще внесе предложение в МС относно организацията и продажбата на тютюневи семена Read More »

КЗК се самосезира и започна проучване на пазара на производство и реализация на касови апарати

С решение № 1284/03.12.2009 г. КЗК се самосезира и образува производство по преписка КЗК-1068/2009 г. за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на ?Дейзи Технолоджи? ООД, гр. София, ?Датекс? ООД, гр. София, ?Елтрейд? ООД, гр. Ботевград и ?Тремол? ООД, гр. Велико Търново, изразяващо се в поведение, което

КЗК се самосезира и започна проучване на пазара на производство и реализация на касови апарати Read More »

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменения и допълнения на част I „Общи правила”, част IІ „Правила за членство”, част IІІ „Правила за допускане до търговия”, част IV „Правила за търговия” на правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на съвета на директорите на „Българска

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД Read More »

Прессъобщение

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 22 февруари 2010 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „140 години Българска екзархия”. Цената, на която монетата ще се продава на касите на БНБ, е 60 (шестдесет) лева с ДДС. На лицевата страната на монетата е изобразена емблемата на БНБ

Прессъобщение Read More »

Премиерът Бойко Борисов и Алексей Свилен Нейков: спортната база на НСА в Несебър е обявена за обект с национално значение

Правителството обяви Водната учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” в Несебър за обект с национално значение. „Това е уникален комплекс за изучаване на морски видове спорт без аналог в подобни учебни заведения в Европа и в света”, уточни пред журналисти след заседание на правителството министърът на физическото възпитани и спорта Свилен Нейков.

Премиерът Бойко Борисов и Алексей Свилен Нейков: спортната база на НСА в Несебър е обявена за обект с национално значение Read More »

Парламентът реши да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 10 февруари 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане. Те предвиждат да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г. Според сегашните разпоредби безработните в трудоспособна възраст могат да получават такава помощ непрекъснато за срок от 12

Парламентът реши да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г. Read More »

Други устни комуникации

1. Телефонни разговори Телефонният разговор е традиционна устна комуникация. Телефонът като техническо средство е навлязъл така дълбоко в живота ни, че ние понякога започваме да злоупотребяваме с него. Например предпочитаме да говорим по телефон надълго и нашироко, тъй като това ни спестява време, а избягваме устния разговор “лице в лице”, понеже мислим, че той изисква

Други устни комуникации Read More »

Делови разговори и преговори

1. Дефиниция и характерни черти Деловият разговор е комуникация между хората, които са упълномощени от своите организации да разрешат някакъв проблем. Разговорът е преговаряне (договаряне) на потребности, искания и желания. Преговорите са комуникация, с помощта на която се постига определена цел, като се използват стратегия, тактика, техники, но в рамките на закона и етиката. Разговорите

Делови разговори и преговори Read More »

Проблемът на християнската философия

В историята на човешката мисъл съществува течение, изразяващо се в различни форми и притежаващо разнообразна степен на развитие. Негови представители могат да се срещнат в почти всеки период на съществуването на християнството. А/ Това течение, източниците на което се намират в достатъчно отдалечен период – може да се каже, към цялата свещена мъдрост на Израел

Проблемът на християнската философия Read More »

Нежелана бременност

Нежеланата бременност обикновено е в следствие на неконтро-лируеми сексуални контакти или такива при инцидентен контакт между двама партньори когато не се използват контрацептивни средства. Това е едно неприятно усложнение за всяко момиче, което оставя дълбок психоемоционален и естествено негативен спомен за цял живот. Трудно е за вярване, че някой, за който все още се мисли

Нежелана бременност Read More »