решение

5209 бездетни жени са получили финансиране и са подпомогнати за започване на ин-витро процедури.

От създаването на „Фонд за асистирана репродукция” до края на м. май 2010 г., над 7820 бездетни двойки са подали заявления за организационно и финансово подпомагане. Фондът беше създаден на 1.04.2009 г. Разгледаните заявления от Фонда и Обществения съвет към  него са над 7700. На 5209 жени са връчени  заповеди за организационно и финансово подпомагане […]

5209 бездетни жени са получили финансиране и са подпомогнати за започване на ин-витро процедури. Read More »

Сградата, в която се помещават Софийският районен съд и Районната прокуратура, ще бъде върната на съдебната система

Министър-председателят Бойко Борисов прие днес по тяхна инициатива  висши магистрати по повод възникналата извънредна ситуация и проблемите, пред които е поставено функционирането  на най-големия съд в страната – Софийският районен съд /СРС/. След подробно анализиране на ситуацията на най-натоварения съд в страната  и след конкретни предложения, премиерът Бойко Борисов разпореди, със съдействието на  министър Росен

Сградата, в която се помещават Софийският районен съд и Районната прокуратура, ще бъде върната на съдебната система Read More »

Отмяна на арбитражно решение

Отмяна на АР – уредбата е повелителна. Става по исков ред Компетентен е Софийският градски съд.  Иск за унищожаване -тримесечен преклузивен срок. За нищожност – безсрочно. Основания за унищожаемост: –  недееспособност; –  липса на арбитражно споразумение; –  произнасяне по въпроси извън предмета на спора; –  неуведомяване на страната или препятстване да вземе участие; –  съществени

Отмяна на арбитражно решение Read More »

Поправка, тълкуване и допълване на арбитражното решение

Поправката може да стане по искане па всяка от страните или почин на съда. Когато едната страна иска, трябва да уведоми друга когато съдът предприема поправката – да уведоми и двете страни. Когато съдът действа но свои почин, той трябва да извърши поправката в 60 дневен срок от постановяване па решението. Ако е по искане

Поправка, тълкуване и допълване на арбитражното решение Read More »

Прекратяване на АП и арбитражно решение.

Прекратяване на АП –  когато съдът е десезиран: оттегляне на иска, взаимно съгласие, спогодба; –    когато АП е недопустимо: Асъд е некомпетентен (той проверява сам). Постановяване на АР: с мнозинство, писмено, мотивирано, подписано. АС трябва да основе Р на приложимия закон. Може да се постанови Р при уговорени условия –  въз основа спогодба, която

Прекратяване на АП и арбитражно решение. Read More »

Същност на арбитражното споразумение

Същност на АС – АС е договор за А. С него страните възлагат на А определен възникнал или евентуален спор между тях относно определено частноправно имуществено отношение, което може да бъде предмет на А АС е източник на правораздавателиото правомощие на арбитрите и на силата на арбитражното решение. –  АС е процесуален договор. То трябва

Същност на арбитражното споразумение Read More »

Правни последици на вписванията

Правни последици на вписванията(В): 1.  Оповестително действие (чл.493, ал.1): вписаното обстоятелство се счита за известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването. 2.  Доказателствено действие: формална доказ. сила за вписаните обстоятелства, важаща спрямо всички. Може да се доказва обратното. Добросъвестните трети лица могат да се позовават на   в своите отношения с лицето, до което

Правни последици на вписванията Read More »

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт)

Нотариусът проверява дали молителят е собственик. Това се доказва: -е документи; -чрез обстоятелствена проверка – дали  молителят е придобил собствеността  чреч давностно владение – чрез   трима свидетели,  по възможност съседи (чл.483 ал.2); Въз основа на документите или на разпита на свидетели нотариусът прави извод дали молителят с собственик и го излага в мотивирано постановление. По

Документи нужни за издаването на НА(нотариален акт) Read More »

Решение за обявяване в несъстоятелност

С решение съдът обявява производство по несъстоятелност и поставя начална дата. Изключително важно е да се обяви фактическата дата на неплатежоспособността. Между тази дата и датата на откриването се образува период, по време на който сключените сделки могат да бъдат отклонени. С решението за откриване на производството, съдът назначава временен синдик (специално подготвено лице, което

Решение за обявяване в несъстоятелност Read More »

Попълване на масата на несъстоятелността и предявяване на вземанията

1. Запазването на масата на несъстоятелността може да се извърши с обезпечителни мерки. Те могат да се налагат от съда по несъстоятелността, но не винаги. Тези мерки могат да се налагат преди откриване на производството по несъстоятелност, с решението за откриване на производството и след това. Чл. 650-654 уреждат специални обезпечителни мерки: а) Запечатване (движими и недвижими

Попълване на масата на несъстоятелността и предявяване на вземанията Read More »

Решение за обявяване на неплатежоспособността и последиците му

Съдът трябва да постанови решение: 1. Ако има доказателства за неплатежоспособност или свръхзадълженост и наличното имущество е достатъчно да покрие разноските по производството, съдът открива производството по несъстоятелност. 1.1. Това става с решение: а) Съдът обявява неплатежоспособност, свръхзадълженост или и двете и определя началната й дата. Началната дата е много важна, защото между нея и постановяването на решението

Решение за обявяване на неплатежоспособността и последиците му Read More »

Универсално принудително изпълнение.Обща характеристика на несъстоятелността

Обща характеристика на несъстоятелността – понятие, разграничение между несъстоятелност и неплатежоспособност, маса на несъстоятелността – обхват и управление. Органи на несъстаятелност – съд, синдик, събрание на кредиторите 1. Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския

Универсално принудително изпълнение.Обща характеристика на несъстоятелността Read More »

Дубликат на на ИЛ (изпълнителни основания )

Дубликат (чл. 248) – може да се издаде при изгубване или унищожаване на ИЛ – по специално производство. Компетентен е съдът, издал първоначалния ИЛ. Производството започва с писмена молба, ‘ която се връчва на длъжника и въпросът се решава в открито заседание след изслушване на страните. Молителят трябва да докаже изгубването или унищожаването на ИЛ

Дубликат на на ИЛ (изпълнителни основания ) Read More »

Решение ,което не подлежи на обжалване

Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване,защото : 1- страните са избрали доброволно арбитрите; 2- няма друг орган над тях, те решават; Едноличния арбитър  или член от арбитражната  комисия в своето решение в зависимост от  обстоятелствеността на исканията на страните по КТС и в съответствие с деистващото законодателство могат  изцяло или от части

Решение ,което не подлежи на обжалване Read More »

Едноличния арбитър (арбитражната комисия)

Едноличния арбитър (арбитражната комисия) разглежда КТС въз основа на писмено искане  на страните или на техните предели.Искането трябва да бъде ясно и точно формулирано, ако исканията на страните не са конкретни едноличния арбитър  или арбитражната комисия следва да поканят страните  да ги формулират точно и ясно.Спорът се разглежда на открито заседание  като датата се определя

Едноличния арбитър (арбитражната комисия) Read More »

Основания за отмяна на влязрото в сила решение по чл.231 ГПК

Основания за отмяна по чл. 231: изброени са изчерпателно: 1.  б. „а“: когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. а)  факти; б)  „нови“ = новооткрити – съществували до УС, но невключени в делото; доказателствата може да

Основания за отмяна на влязрото в сила решение по чл.231 ГПК Read More »

Процесуална легитимация и образуване на производството

Правомощия на въззивния съд – те са различни в зависимост от това дали Р е нищожно, недопустимо или неправилно. а) когато намери, че Р е нищожно, ВС прогласяха нищожността и връща делото на първоинстанционния съд съд за постановяване на ново. валидно решение. Но ако нищожността се кумулира с недопустимост (напр. при неподведомственост) – ВС прекратява

Процесуална легитимация и образуване на производството Read More »

Правомощия на въззивния съд

Правомощия на въззивния съд – те са различни в зависимост от това дали Р е нищожно, недопустимо или неправилно. а) когато намери, че Р е нищожно, ВС прогласяха нищожността и връща делото на първоинстанционния съд съд за постановяване на ново. валидно решение. Но ако нищожността се кумулира с недопустимост (напр. при неподведомственост) – ВС прекратява

Правомощия на въззивния съд Read More »

Подаване на жалба

а)  Срок – 14-дневен (чл. 197), започва да тече от деня на получаване ма съобщението, че решението с мотивите е изготвено. б) форма и съдържание на Ж (чл. 198) Ж трябва да бъде писмена и да е подписана от подателя; Ж в устна форма е недопустима. В Ж се посочват: съдът, до който е адресирана,

Подаване на жалба Read More »