svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109а е спорното материално право на собственост, не и на ограничени вещни права или сервитути. Целта на производството е установяването на действителната граница между два съседни имота. Искът често се съединява обективно с искове по чл. 108 и 109 ЗС и в тези случай трябва да се направи разграничение, че са предявени няколко обективно съединени иска, единият от които е…

Read More

Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109а е спорното материално право на собственост, не и на ограничени вещни права или сервитути. Целта на производството е установяването на действителната граница между два съседни имота. Искът често се съединява обективно с искове по чл. 108 и 109 ЗС и в тези случай трябва да се направи разграничение, че са предявени няколко обективно съединени иска, единият от които е…

Read More

Характеристика на закона за собствеността

Искът за определяне на граници е третият уреден способ за защита на вещни права в глава IХ на Закона за собствеността. Разпоредбата на чл. 109а предвижда, че собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти. Искът е установителен, но разкрива особености, които налагат отделното му разглеждане. Намира приложение, когато е налице спор за незначителна ивица земя, намираща се…

Read More