EK се стреми да намали значително разликата в заплащането на мъжете и жените

Европейската комисия смята да използва поредица от мерки, чиято цел е да се намали значително разликата в заплащането на мъжете и жените през следващите пет години.  Средната разлика в заплащането на мъжете и жените в ЕС в момента е 18%.За да намали този процент, Комисията възнамерява да повиши информираността на работодателите за проблема, да насърчи инициативи за постигането на равенство между половете и да подкрепи разработването на средства за измерване на разликата в заплащането на мъжете и жените.  От друга страна, не е изключено да бъдат приети и нови законодателни мерки.  Комисията възнамерява да проведе консултации с европейските социални партньори и да анализира последиците от няколко възможности:по-строги санкции, гарантиране на прозрачност при заплащането и редовно изготвяне на доклади за разликата в заплащането.  Резултатите от огласено днес проучване на Евробарометър показват, че над 80% от европейците подкрепят идеята да се предприемат спешни действия за премахване на разликата в заплащането.

„Искам да изразя дълбоката си загриженост от факта, че през последните 15 години разликата в заплащането на мъжете и жените е намаляла незначително, а в някои държави тази разлика дори се е увеличила“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдие, основни права и гражданство Вивиан Рединг.  „В кризисното време, в което живеем, разликата в заплащането на мъжете и жените е цена, която Европа не може да си позволи.Нужно е да използваме всички средства, с които разполагаме, за да премахнем тази разлика.  Заедно с държавите-членки ще работим за значително намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените в ЕС до края на мандата на тази Комисия.“

Разликата в заплащането на мъжете и жените, изчислена като средна разлика в брутното почасово възнаграждение на жените и мъжете в икономиката като цяло, в момента е 18% за ЕС, като съществуват значителни различия между отделните държави и сектори. Тя отразява съществуващото неравенство на пазара на труда, което на практика засяга основно жените. За да се намали разликата в заплащането, е необходимо да се предприемат действия на няколко равнища срещу многобройните причини за нейното съществуване.

През втората половина на 2010 г. Комисията ще представи нова стратегия на ЕС за равенство между половете за периода 2010—2015 г. Сред основните приоритети на тази стратегия ще бъде премахването на разликата в заплащането на мъжете и жените. Комисията ще използва всички налични инструменти — както законодателни, така и незаконодателни — за намаляване на тази разлика.

Заедно с европейските социални партньори Комисията ще анализира подробно икономическите и социалните последици от някои възможности, а именно:

  • изготвянето на доклади за разликата в заплащането на мъжете и жените и гарантирането на прозрачност при заплащането на равнище предприятие и сред отделните служители или колективно посредством предоставянето на информация и осъществяването на консултации с работниците;
  • въвеждането на по-строго задължение за изготвянето на класификации на длъжностите и скали за определяне на заплащането, които са неутрални по отношение на пола;
  • подобряване на разпоредбите относно санкциите в случай на нарушаване на правото на равно заплащане, за да се гарантира, че тези санкции са разубеждаващи и пропорционални (например въвеждането на по-строги санкции при повторно нарушение).

Комисията също така:

  • ще повиши информираността на работниците, работодателите и обществеността за причините, които водят до разлика в заплащането, и за възможните решения;
  • ще насърчава инициативи за постигане на равенство между половете на работното място посредством почетни знакове, харти и награди за равенство.Във Франция, например, през 2004 г. бе създаден Label ?galit? professionnelle (почетен знак за професионална равнопоставеност).Предприятията могат да го получат за тригодишен период, ако спазват специална процедура и покажат, че са ангажирани с установяването на равенство между половете в редица сфери като работно време, кариерно развитие и вътрешно израстване на жените на важни позиции.
  • ще подкрепя разработването на механизми, чрез които да се помогне на работодателите да анализират разликите в заплащането на мъжете и жените в своето предприятие.Например Германия разработи софтуер, който изчислява разликата във възнагражденията.Инструментът може да помогне на работодателите да се запознаят със ситуацията и да предприемат мерки за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените.
  • ще подобри предоставянето на статистически данни относно разликата в заплащането, както и качеството на тези данни.

Премахването на различията на пазара на труда, дължащи се на пола, представлява също така основен елемент в Europe2020 — стратегията на ЕС за икономика и заетост за следващото десетилетие. Според проучване, проведено през 2009 г. под егидата на шведското председателство на ЕС, премахването на различията в трудовата заетост на мъжете и жените в държавите-членки на ЕС би могло да доведе до потенциално увеличаване на БВП с 15 до 45%.

Понастоящем Комисията извършва проучване на инициативи за насърчаване на равенството между половете на работното място. Резултатите от него ще бъдат оповестени на 5 май.

Контекст

Резултатите от проучване на Евробарометър относно равенството между половете показват, че според европейците премахването на разликата в заплащането на мъжете и жените и спирането на насилието срещу жените са от първостепенно значение за справяне с неравенството между половете. 82% от европейците са на мнение, че трябва да се предприемат спешни действия за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените. 62% от анкетираните смятат, че неравенството между половете е широко разпространено в тяхната държава. Според 66% ситуацията през последните десет години се е подобрила.

Благодарение на законодателството на ЕС и националното законодателство за равностойно заплащане случаите на пряка дискриминация — разлики в заплащането на мъже и жени, които вършат една и съща работа — намаляха. Разликата в заплащането обаче надхвърля тези случаи: тя отразява съществуващата дискриминация и неравенство на пазара на труда като цяло, които на практика засягат основно жените.

Разликата в заплащането на мъжете и жените се отразява на доходите през целия живот, като вследствие на тази разлика жените получават по-ниски пенсии. В резултат на това жените са засегнати в по-голяма степен от постоянна и крайна бедност, отколкото мъжете: 22% от жените на и над 65 години са изложени на риск от изпадане в бедност в сравнение със 16 % при мъжете.

Дейностите за повишаване на информираността са от основно значение, за да се обясни на работодателите, работниците и заинтересованите лица защо все още има разлика в заплащането на мъжете и жените и как тази разлика може да бъде намалена. В тази връзка Комисията стартира втория етап от информационна кампания, която обхваща целия ЕС и предвижда децентрализирани действия във всички 27 държави-членки. Нов онлайн калкулатор за изчисляване на разликата в заплащането на мъжете и жените ще даде възможност на работниците и работодателите да видят тази разлика.