EK предприема действия, за да гарантира правото на справедлив съдебен процес в ЕС

Италиански турист участник в пътно произшествие в Швеция, на който не е било разрешено да говори с адвокат, владеещ италиански език, по време на съдебния процес, заподозрян поляк, който не е видял писмен превод на доказателствата, използвани срещу него във френски съд— такива неочаквани препятствия могат да доведат до несправедливи присъди при съдебни производства в други държави от ЕС.  Европейската комисия представи днес законодателно предложение, което ще помогне на хората да упражняват правото си на справедлив съдебен процес навсякъде в ЕС, когато не разбират езика, на който се води делото.  Държавите от ЕС ще бъдат задължени да осигуряват на заподозрените лица пълен устен и писмен превод.  Това е първата стъпка от поредица мерки, с които ще се установят нови стандарти на ЕС за наказателните дела.  Новият Договор от Лисабон оправомощава ЕС да приема мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата за основните права на ЕС.

„Днес правим първата важна крачка към една Европа, в която няма граници за правосъдието.  Никой никога в ЕС не трябва да има усещането, че има по-малко права и е по-слабо защитен само защото се намира извън родната си страна“, каза заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по правосъдието, основните права и гражданството.  „Без ясни гаранции, че всички държави от ЕС зачитат основните права на нашите граждани, как бихме могли да изградим доверие между органите, които следва да работят заедно за нашата безопасност?  Правосъдието и сигурността вървят ръка за ръка.  Затова очаквам, че Европейският парламент и Съветът ще действат бързо по предложението, така че нищо да не пречи на гражданите да упражняват правото си на справедлив съдебен процес, което е гарантирано от Харта на основните права на ЕС.“

Все повече европейци пътуват, учат и работят извън родната си страна.  В резултат на това има по-голяма вероятност те да се окажат замесени в съдебно производство в друга държава-членка.  Гражданите могат да бъдат обвинение в престъпление, без да разбират и говорят езика, използван от съдебните органи.

Те не могат да упражняват напълно своите права за защита, ако не разбират езика, на който се води съдебното заседание, не разполагат с пълен превод на всички доказателства и не могат да общуват с адвоката си.  С днешното предложение правото на гражданите на устен и писмен превод се утвърждава по три начина:

  • би трябвало да бъде предоставян устен превод при контактите с адвокатите, по време на следствието, например при полицейски разпит, и по време на самия процес;
  • за да се гарантира справедливостта на съдебните производства, в обхвата на предложението попадат писмените преводи на всички основни документи като заповедта за задържане, предявеното обвинение или обвинителния акт, или важните доказателства. На гражданите няма да се налага да разчитат само на устен превод, който накратко преразказва доказателствата;
  • гражданите трябва да имат правото на юридическа консултация, преди да се откажат от правото си на устен и писмен превод.  Гражданите не следва да бъдат подлагани на натиск да се откажат от правата си, освен ако не са говорили с адвокат.

Разходите за писмен и устен превод трябва да бъдат поемани от държавата-членка, а не от заподозряното лице, независимо от крайното съдебно решение. В отсъствието на минимални общи стандарти, гарантиращи справедливи дела, съдебните органи ще избягват да изпращат някого да бъде съден в друга страна. В резултат на това мерките на ЕС за борба с престъпността — като европейската заповед за арест — няма да могат да се прилагат пълноценно. През 2007 г. броят на европейските заповеди за арест нарастна до 11 000 от 6 900 през 2005 г. От гледна точка на Комисията в бъдеще всички такива заповеди за арест следва да попадат в обхвата на стандартите на ЕС относно правото на справедлив съдебен процес, включително правото на устен и писмен превод.

Комисията желае бърз напредък по въпроса за правото на справедлив съдебен процес

Предложената от Комисията днес директива относно правото на устен и писмен превод при наказателните производства ще бъде първата директива в подкрепа на наказателното правосъдие от влизането в сила на Договора от Лисабон насам. „Днешното предложение се гради на отлично свършената от шведското и испанското председателство подготвителна работа,“ каза комисарят по правосъдието Рединг. „Сега бихме искали съгласно новите условия на Договора от Лисабон да ускорим процедурата по тази тъй важна инициатива за защита на процесуалните права в Европа. Моята цел е преди настъпването на лятото да постигнем едно амбициозно политическо споразумение между Парламента и Съвета относно правото на устен и писмен превод. Ще работя активно с Европейския парламент и с испанското председателство за постигането на този резултат.“

Контекст

През юли 2009 г. Комисията представи предложение за рамково решение относно правото на устен и писмен превод. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. всички предложения за рамкови решения станаха недействителни. На 30 ноември 2009 г. правителствата на държавите от ЕС поискаха от Комисията да излезе с поетапни предложения за създаването на стандарти на ЕС за редица процесуални права. Поради това Комисията превръща предложеното рамковото решение в директива. Други области, в които ще се провежда политика през следващите няколко години, включват: