svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове пранично лечение – Себезареждане

Когато чувствате, че нямате сили, отпаднали .сте, липсва ви енергия, може да си набавите прана в кра­тък срок. Седнали или легнали, допрете стъпалата на краката си, а също и ръцете си, по-добре със сключе­ни пръсти, и при така затворения кръг, когато прана­та не може да изтича през крайниците, направете рит­мично дишане няколко пъти.

Read More

Видове пранично лечение – Подобряване на кръвообръщението

Поза — същата, дишане — ритмично. С всяко издиш­ване насочвате кръвообращението си към мястото на непълно или неправилно оросяване. Добър резултат се получава при главоболие или затопляне на студени крака. И в двата случая кръвта се насочва от главата към долните крайници. При главоболие може първо да приложите премахване на болката, а после насоч­ването на кръвта надолу, за да се облекчи мозъкът от напрежението. Ще…

Read More

Видове пранично лечение – Общо и локално себелечение

В легнало положение или седейки, дишате ритмич­но, и давате заповед да бъде вдишано по-голямо ко­личество прана. С издишването насочвате праната към слънчевия сплит или към засегнатата част на тялото с цел да се стимулира. От време на време при издишване заповядвате мислено болестното състояние на цялото тяло или на отделно място да бъде прогонено.

Може да правите пасове с ръце край тялото от гла­вата…

Read More

Видове пранично лечение – Премахване на болки

Легнали или седнали, дишате ритмично. При вдиш­ване си представяте как поемате прана, а при издиш­ване — как я изпращате към мястото, където ви боли. Така се възстановяват кръвообращението и нервният ток в него. При следващия дихателен цикъл по време на- издишването си представяте, че праната прогон­ва болката. Така по време на издишването се редуват двете, а при вдишването е едно и също — виждате мис­лено…

Read More

Видове пранично лечение – Разпределяне на праната

Лягате по гръб на килимче върху пода или на лег­лото, отпускате се напълно с ръце върху слънчевия сплит и дишате ритмично. Като успокоите дишането и установите добре ритъма, пожелайте си при всяко вдиш­ване да поемате от космичния запас увеличено коли­чество прана. Представете си как нервната система я приема и складира в слънчевия сплит. При всяко из­дишване си представете, че жизнената сила се разпре­деля от слънчевия…

Read More

Видове пранично лечение – Самолечение с пара

Човек може сам да се лекува по описаните дотук начини. На пръв поглед това може да изглежда стран­но и трудно, тъй като в процеса на терапията лечите­лят трябва да изпраща прана на нуждаещите се части на тялото. Но щом човек може да черпи прана от кос­мическия запас и да я разпределя и препраща, защо да не може по същия начин да го направи за себе…

Read More

Видове пранично лечение – Дистанционно

Лечителят може да изпрати прана върху болни, на­миращи се практически на неограничено разстояние от него. Обикновено това се прави след предварителна уговорка с лекувания, който застава в отпуснато, „приемащо“ състояние. Той изгражда у себе си чув­ство за очакване и получаване на „пратките“ на прана. Приемащият се приготвя за нея и с това се настройва на честотата на трептене на изпращанията.

В определеното време (а…

Read More

Видове пранично лечение – Локално

Прилагат се по преценка на лечителя някои от го­реизброените начини в зависимост от неговия опит, т. е.. онези от тях, които смята, че най-добре владее и са най-резултатни в практиката му.

В случаите, когато пациентът изпитва болки, загрей­те предварително чрез търкане една о друга ръцете си и поставете дясната върху мястото, където е болката, а лявата — на срещуположната страна на тялото.. Дръжте така…

Read More

Видове пранично лечение – Общо

Болният ляга по корем, слага се възглавница под гръдния му кош, брадичката да е опряна за удобство върху възглавницата, а ръцете му да са отпуснати спо­койно надолу край тялото. Поставяте показалеца на ръката си от едната страна на гръбначния стълб, сред­ния пръст — от другата, така че средата (гребенът) на гръбначния стълб да остане помежду им, и бавно, но твърдо прокарвате пръстите си надолу. С…

Read More

Видове пранично лечение

Лечението с прана бива локално, общо, дистанцион­но, както и пранично самолечение. Едни лечители практикуват предимно общото, други обръщат повече внимание на локалното. Общото лечение на тялото е по-добро, защото стимулира всеки мускул и нерв, под­новява енергията и живота му. Чрез него се възста­новяват нормалните условия за функциониране на це­лия организъм.

Read More

Йога – Зареждане чрез пара

Дишането играе много важна роля в праничното лечение, защото то е средството, чрез което се увели­чава запасът от прана в тялото и чрез което тя се раз­пределя по онези части, които най-много се нуждаят от нея. Каква е закономерността и как да се използва тя?

Във Вселената всичко е в постоянно трептене: от планетите до атома всичко е в движение и вибрация. Природата извършва своята работа чрез непрекъсна­тото…

Read More

Йога пранично лечение – „Магнетизиране“ на предмети

Жизнената сила често се предава с помощта на предмети. Лечителят „напоява“ с прана някаква вещ, кърпичка например, така .както би „обработвал“ са­мия болен. Той прави пасове, тръска си пръстите над нея, докато почувства, че е достатъчно заредена, „намагнетизирана“. Предметът, носен от болния, изглежда, излъчва постепенно запаса от енергия и няколко дни оказва лечебно въздействие.

Зареждане може да се прави, като лечителят про­сто подържи за…

Read More

Йога пранично лечение – Масаж

Друг начин за предаване на жизнената сила* попу­лярен и широко използван, е разтриването, масажът. Още египетските жреци го използвали при лечението на хронични болести. Хипократ много го ценял и при­лагал в практиката си. Разтривките подпомагат раз­движването на ставите и мускулите, повишават тону­са, отстраняват отпадъчните вещества, улесняват из­потяването и успокояват нервната система.

Подчертаваме, че при масажа лечителят предава енергия на болния не посредством физическата си…

Read More

Йога пранично лечение – Напречни пасове

Правят се напряко на тялото, ръцете се извеждат встрани и навън, като дланите са обърнати перпенди­кулярно към болния. Връщането на ръцете в начално положение е с длани, обърнати една срещу друга.

По-долу ще опишем накратко други видове движения на пръстите и ръцете, а в текста за лечение на кон­кретните заболявания ще стане дума с кой именно пас или движение да се лекува.

Добри…

Read More

Йога пранично лечение – Надлъжни пасове

Правят се само надолу покрай тялото или болната му част. Болният може да стои, лежи или седи. Ако примерно той е в седнало положение, вдигате над гла­вата му ръцете си с леко разтворени и опънати без напрежение пръсти и постепенно и бавно ги сваляте пред него. Завършвате движението около коленете с леко тръскане на пръстите, все едно, че отстранявате капки вода от тях. Издигате…

Read More

Практика и праничното лечение

 Основното в лечението е да се изпълнят клетките на засегнатата част от тялото със свеж и по-пълен за­пас от прана, за да могат те да възобновят нормална­та си функция и в резултат да се възстанови здравето на човека. Главните начини за предаване на праната при лечение са:

1.  Чрез  взиране — предаване  посредством погледа.

2.  Чрез пасове — предаване с ръцете.

3. …

Read More

Духовно лечение – Йога

Тази форма на окултното лечение е най-висша и се среща изключително рядко. Тя е почти непозната, въп­реки че много лечители твърдят, че я владеят. Духов­ното лечение не е дело на отделна личност. При него лечителят е оръдие, канал, през който протича боже­ствената сила. Той притежава способността да разкрие духовния си ум така, че през него свободно да премине тази сила в духовния…

Read More

Праничното лечение – Йога

Преди да пристъпите към непосредственото лече­ние, направете няколко ритмични вдишвания, докато добре установите ритъма. После поставете леко и сво­бодно ръцете си на болното място. Вдишвате ритмично и си представяте ясно как „изпомпвате“ органа или част от тялото с прана, как праната го стимулира и прогонва болестното състояние. Процесът наистина на­подобява помпане и е много ефикасен. Важно е да за­държате ясен умствения образ…

Read More

Основи на праничното лечение

Жизнената сила, праната, е факторът, върху който е изградена цялата физическа дейност на тялото. Тя е, която движи кръвта, оживява клетките. Тя е т. нар. „нервна сила“, която се задвижва от волята, когато искаме даден мускул да извърши работа и пр. Как се е появила, какви са същността и произходът й, не е тема на нашата книга. За да разберем това, трябва…

Read More