svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Разлика между хипнотичния и обикновения сън

Те не бива да се считат за едно и също. При хипноза умствената сила на човека се проявява с особена яркост. Ако този сън продължи без внушения от страна на хипно­тизатора, накрая той преминава в естествен. Следователно вие спокойно можем да твърдим, че хипнозата се развива от съня и отново преминава в сън.

Read More

Силата на вярата

Строго погледнато, може би целебната сила на магне­тизма е силата на самия пациент, която го подтиква да по­вярва в целебността на внушението. Помиете, че целебната сила не се забелязва в състояние на бодърстване. Тя може да бъде развита от самия човек за негова собствена полза, по пътя на самовнушението или с помощта на хипнотизма. В двата случая, независимо дали определената личност се самолекува или е лекувана от други, крайната…

Read More

Къде е силата

Затова ние можем да характеризираме хипнотизма ка­то състояние на съзнателен покой гари извънсъзнателната дейност. Причината за факта, чс хнппотизмът е полезен за лечебни целп, ние откриваме в индивидуалната сила на из-вънсъзнателното състояние. Тук сс намират движещите си­ли. Божественият закон на природата се състои в това, че тя се стреми да премахне болестите и отклоненията сама и без съзнателно въздействие. Но често се случва неправилна мисъл, възникнала при бодърстващ човек,…

Read More

Общи свойства по време на бодърстване

По време на бодърстване паметта често ни изменя и нерядко действа лошо, но в извънсъзнателната област тя работи с удивителна точност. При извънсъзнателното със­тояние, така да се каже, се води точна книга на приходите и разходите от всички жизнени прояви. Тя накратко може да се нарече дневник на душата. По такъв начин пред ли­цето на смъртта у хората започва да говори тяхната съвест и животът им преминава като панорама,…

Read More

Извънсъзнателната част на разума

Досега ние показахме на читателя типичните случаи при изпълнението на хипнотичните опити. След тази пред­варителна подготовка ще покажем каква роля играе из­вънсъзнателната област на разума при тези явления. Чо­векът не е творение, надарено само с едно съзнание, в него господства и второто съзнание, което ще наречем „извънсъзнателна област“.

На воеки е известен фактът, че по време на сън се про­явява някакво съвършено друго съзнание, различно от оно­ва при…

Read More

Какви качества са необходими на добрия хипнотизатор

Не е важно дали сте мъж или жена. Трябва да имате приветлива външност. Грубият тон и маниери са съвършено неуместни. Бъдете вежливи, убедителни и едновременно на­стойчиви.

Изкуството да се хипнотизира означава умение да се въздейства върху мозъка на друга личност. Хипнотизаторът не бива да има никакви по-тесни връзки с пациентите. То­ва правило не допуска никакви изключения. Силата на хипнотизирането-Тя се обяснява с това, че човек може да внуши…

Read More

Предизвикване на съня

В стаята, където ще приемете вашите пациенти, поста­вете к:тско легло. Пациентът ляга, а вие сядате до главата му. Накланяте се, за да можете да гледате отблизо в очи­те му. След известно време очите му се затварят и той за­спива магнетически сън, в който можете да му внушите не­обходимото.

Можете да хипнотизирате и осем-десет души, като на­карате всеки да се съсредоточи в разглеждането на блестящ предмет, например голяма монета….

Read More

Как да разпознаем магнетическия сън

Ако пациентът не се движи, не откликва на думите вн, миглите му не трепват, можете да бъдете уверени, че е из­паднал в дълбок магнетичен сън, който сте му внушили вие. Тогава можете да му кажете да сънува приятен сън, конто да ви разкаже, когато се събуди. През 1847 г. английският лекар Есдайл постигнал в клиниката си в Калкута такива успехи, че правителството на Англия му предоставило болнично заведение за…

Read More

Продължителни пасове

Вдигнете ръце над главата на болния и като държите палците си на около 5 см от лицето му, започнете бавно да прокарвате ръце над тялото му до коленете. Върнете ги об­ратно, съединете ги над собствената си глава и пак напра­вете бавни пасове от главата на пациента до коленете. Пов­таряйте 10 минути. Ако повдигнете след това ръката му, вероятно е тя да остане в това положение. Ако тя падне об­ратно,…

Read More

Изкуството на месмеризма

Ще разгледаме методите на старите учители по магне­тизъм, нарекли себе сн магпетизатори. Обикновено пациен­тът сяда удобно. Магнетизаторът взема дясната му ръка в своята лява ръка и накланя лицето си към неговото на раз­стояние 30 см. След това му заповядва да го гледа без пре­късване в очите. Той казва: „След малко ще почувствате леко изтръпване по цялата си ръка, което ще се разпростра­ни до рамото и оттам по цялото тяло,…

Read More

Внушения насън

По-нататък лекарят казва: „Вашите очи започват да: натежават, спи ви се. Имате чувството, че всяко движение е невъзможно, шумовете отвън не ви правят никакво впе­чатление; главата, краката и ръцете ви са хладни, сърцето бие бавно, пулсът сс забавя; вие дишате спокойно, дълбоко и бавно заспивате здрав сън.“ След кратка пауза лекарят казва: „Затворете очи и спете“, докосвайки леко веждите му. „Ако вие останете спокоен, всичко ще бъде наред, бол­ките…

Read More

Опитът на Либолт

Лекарят стои пред пациента и леко слага лявата си ръ­ка върху главата му, а два пръста на дясната си ръка по­ставя пред очите на болния на височина около 30 см. Па­циентът е принуден да гледа неотклонно в тях. След това д-р Либолт произнася монотонно: »В това, което ще се слу­чи, няма нищо, което да ви плаши. По вашето собствено и ло мое желание вие ще изпитате душевно изменение, подоб­но…

Read More

Как може да укрепите вярата в себе си

След това операторът вдига ръце и ги поставя от двете страни до главата на ученика, докосвайки го леко. В про­дължение на 10 секунди той гледа право в очите му. Пра­ви крачка с левия крак назад, без да сваля ръцете си. То­ва се повтаря три пъти, след като произнася бавно: „Сега вие чувствате, че ще паднете напред, не се противопоста­вяйте, аз ще ви подхвана. Вие вече падате, падате, падате напред…“…

Read More

Развитие на силна воля

Драгоценно качество на човешкото същество е неговата сила да налага волята си над други хора. Това свойство, наричано от нас „могъщество ма волята“ или „магнетизъм“, се корени във вярата, която трябва да имате към самия себе си.

За да изясня напълно и ясно този пункт, ще си позволя да кажа, че скромността и срамежливостта са съдбовни прегради по пътя към успеха в каквото и да е отношение. Тъкмо…

Read More

Психично болен застрашен от задушаване, анима – дъх и душа

В сравнение с дишането нито един друг телесен процес не из­разява толкова ясно нашето психично здраве и състояние и не се въз­приема толкова непосредствено от останалите чрез мимика и жестове, глас и говор. Защото те зависят в крайна сметка от дишането. От дълбочината, бързинзта и равномерността, респ. неравномерността на дишането, се разбира как се чувствува един човек, без даже…

Read More

Психични натоварвания – от какво се покачва кръвното налягане?

Един 43-годишен пациент се лекува за високо кръвно наляга­не от години и получава съответно понижаващи налягането ме­дикаменти. Хипертонията му все пак е лабилна и стойностите на-систоличното и диастоличното налягане са променливи. Не се откриват промени в бъбреците или някъде другаде. Най-на­края се установява, че кръвното налягане закономерно става нормално по времето, когато неговият шеф, проявяващ се като диктатор, с когото той делял една…

Read More

Психичните влия­ния – когато вземете нещо присърце

Ще започнем с психогенните оплаквания от страна на сърцето и кръвообращението не само защото са много разпространени, но  и защото сърцето реагира на всички преживявания. Биенето на сърцето се чува, вижда и чувствува и неговите промени под въздействието на силни емоции се възприемат най-непосредспвено. Затова в народния език са възникнали многоброй­ни изрази, свързани непосредствено с дейността на сърцето и емоционалния живот. Някои…

Read More

Невероятни нервно-психични зависимости

За всеки е лесно да разбере, че притесненията от чужди хора, страховите състояния при събирането на много хора, неспокой­ствието преди изпити, депресиите след загуба на близки хора не са телесни заболявания. По-трудно е обаче да се схване как болките в областта на стомаха, бодежите в сърцето, сто­машното разстройство, главоболието или световъртежът мо­гат да бъдат психогенни реакции на един напълно здрав чо­век. Там,…

Read More

Пациенти второ качество – нервно и психично болните

Към тази профилактична култура не на последно място при­надлежи и правилното отношение на обществото към всеки един, към нервно и психично болните. Необходимо е преодоля­ването на лошите традиции, и то на първо място от страна на работещите в системата на здравеопазването.

Когато видим някой с превързана глава, с шинирана ръка, с гипсиран крак или научим, че е прекарал…

Read More