svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Развитие на магнетичните сили

Който желае да помага на другите с помощта на магне­тизма и не знае как да го прави, който губи жизнената си енергия, без да умее да я възстанови, трябва да прочете тези страници..

Тайнствената жизнена сила се доставя на човека в не­изчерпаеми количества и по различни пътища: тя се съдържа в храната ен, във водата, но най-много във въздуха, който дишаме, Магнетизаторът трябва — винаги, дори на сън…

Read More

Тайнственото във въздуха

От много векове се знае, че във въздуха, който дишаме, е скрита голяма сила. Осмелявам се да заявя, че тя действи­телно съществува, и с помощта на силната ни воля може да навлезе в тялото на човека, за да може после да се възвърне е полза за другите. Човек обладава способността да вземе тази сила от въздуха, да я асимилира за усилването на магне-тическата енергия. Това може да стане, като…

Read More

Философията на лечебния магнетизъм

Още от древността има исторически свидетелства, за това, че някои особено надарени личности са лекували с полагане на ръка.

Всеки човек обладава сила, която при достатъчно прак­тнчески упражнения може да бъде развита и да му даде въз­можност да придобие огромно влияние не само над себе си, но.и над другите. Всеки човек привлича или отблъсква от себе сп други хора и всеки го прави, без да съзнава какво прави….

Read More

РЪКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕБЕН МАГНЕТИЗЪМ

Предлагаме на нашите читатели учението за магнетизма. Факт е, че нашият живот представлява сума от магнетиче-ски и електрически сили, както е факт, че един човек предава на друг една или друга сила.

Много изследователи признават целебната сила па магне­тизма. От древността до днес е жива вярата, че хора, нада­рени с голяма магнетична сила, могат да правят чудеса и да лекуват тежки болести. В Библията за това има ясни…

Read More

Ключ към тайните на духа

Всеки умствено здрав човек може да бъде хипнотизи­ран, както и голяма част от душевно болните хора; едни — веднага, други — след няколко опита. Хипнозата не повлия­ва на волята, с изключение на случаите, когато многократ­ното внушение има точно тази цел. Внушенията с цел укреп­ване на самосъзнанието, повишаване на способността към съсредоточаване, към по-дълбока индивидуалност и само­увереност — се възприемат твърде охотно и по този начин те укрепват волята. Хипнотизмът…

Read More

Ясновидство

Нарекох този метод „Фиксиране на кристал“. Това е способност твърде близка или тъждествена на ясновидст-вото. Вместо късче кристал може да се употреби всеки блес­тящ предмет с полирана повърхност. Трябва просто да сед­нете и да наблюдавате повърхността, докато върху нея за­почнат да се появяват различни картини. Понякога не ста­ва бързо, но е необходимо търпение. Напълно възможно е по този начин да узнаете, дори в алегорична форма, на­меренията или постъпките на…

Read More

Магнетизиране на вода и хартия

Магнетизиране на водата

Обикнат метод на магнетизаторите е да поставят в съд с вода в присъствието на пациента пръстите на дясната си ръка. Те твърдят, че придават на водата собствения си маг­нетизъм и след като пациентът отпие от нея, той ще почув­ства симптомите на приближаващ сън.

Магнетизиране на хартия

Някои магнетизират къс хартия, като я гледат дълго или правят пасове над нея. Пациентът вема хартията, за­тваря…

Read More

Хипнозата като средство срещу болката

На човек е дадена сила, способна да намали и да уни­щожи болката. Не са малко примерите от вчера и днес, ко­гато се извършват хирургически операции с хипнотична ане­стезия. Тази сила на преодоляване на болката се намира в самия човек и е достатъчно само да бъде предизвикана. Съ­ществува състояние на ексентрична душевна дейност, про­явена от първите мъченици християни, преодолели ужасни болки. Тези хора не са обръщали никакво внимание на на­горещеното…

Read More

Хипноза при лечение на зъбите

Тя може да се приложи като средство за унищожаване на болката в зъбите и венците. Може да замести приложе­нието на вредните наркотични средства и да предизвика анестезия по естествен път. Властта над болката е дадена на всяко човешко същество и приложението на наркотични­те средства е насилствено разрушаване на законите на при­родата.

Лекарят е длъжен по най-обикновен начин да внуши на пациента си, че няма да изпитва при операцията…

Read More

Хипноза на разстояние

Ако вие сте успели да постигнете добри резултати с хипнотичен сън, вашите пациенти никога няма да бъдат да­леч от вас, на каквото и разстояние да се намират. Приели вече вашия глас и образ, те ще се влияят от вас, независимо дали им говорите по телефона или им напишете писмб.

Read More

Талисмани

Накарайте пациента си да заопи и му кажете: „Ще вн дам талисман, който ще ви носи винаги здраве и освежи­телен сън по всяко време, когато почувствате нужда от не­го. Достатъчно е само да погледнете този талисман и вие ще заспите.“

Напишете на лист хартия или на визитната си картичка е черни букви единствената дума „Спи“. Покажете на су­бекта картичката и му повторете, че ще бъде достатъчно само да…

Read More

Намаляване на болките

Хипнотизмът лекува болките, където и да се намират те в тялото. Внушението за отсъствието на болката, което се съобщава на мозъка,   разделя, така да се каже, връзката между болезненото състояние и съзнанието, и болката по­степенно намалява.

Казвате: „Твоята болка ще изчезне без следа: тя няма да се върне повече.“ Ако това не стане изцяло, трябва от­ново да върнете пациента в хипнотично състояние й да по­вторите внушението. Не забравяйте,…

Read More

Лечение на главоболие

При това лечение трябва няколко пъти да се направят пасове около главата на болния и да се повтори внушение­то, че болката ще спре и няма да се появи отново. Палците се притискат по-силно до черепа. Ако лекувате ставни бол­ки или ревматизъм, допрете ръката си до болното място и повторете, че болката ще изчезне. Вашата заповед се пре­дава на съзнанието и то я възприема като действителност.

Read More

Опасността от каталепсията

Въпреки че каталепсията е най-силното доказателство за силата на внушението, тя е свързана с голяма опасност за този, който често се подлага на нейното въздействие. Опасността се заключава във възможността да се привикне към мускулно напрежение за продължително време — и то­гава ще се повтори историята за вълшебника, който викал духове, но след това не могъл да се освободи от тях.

Един от най-добрите субекти — каталептици, каквито…

Read More

Каталепсия

Аз се отнасям отрицателно към предизвикването на по­добно състояние и ви препоръчвам да го избягвате. Каталепсията се предизвиква по следния начин. Да предполо­жим, че сте приспали един медиум. Направете пасове по дължината иа тялото му, от главата до краката и му каже­те: „Сега ти ще станеш съвършено неподвижен, сега ти си къс желязо и няма да можеш да сгъваш тялото си. Където и както да те положа, ти ще…

Read More

ВНУШЕНИЯ СЛЕД ХИПНОЗА

От всички последствия на хипнотизма нито едно не предизвиква такова учудване, както явлението, наречено „следхипнотично внушение“.

За осъществяване на внушението след хипноза обърнете се към апящия дълбок сън медиум и кажете: „Десет мину­ти, след като ви събудя, у вас ще се появи силно желание да нахлупите шапката сп и да се върнете вкъщи. Ще взе­мете шапката си, но веднага ще забравите какво сте иска­ли да направите по-нататък. Ще…

Read More

Пасивен сомнамбулизъм

Ако ви е необходимо да се убедите колко огромно е влиянието на човек върху мозъка на друг, опитайте да вну­шите на спящия един сън. Можете да внушите на сина си, че е пълководец и в съня си той ще попадне на мястото на полесражението, а на следващия ден ще ви разкаже дума по дума това, което сте му внушили. Със същия уопех мо­жете да предизвикате виденията на радостен сън….

Read More

Методи във Франция

Година след публикуването на моите открития във Франция бяха отпечатани поредица от статии от д-р Пол Фаре, които потвърждаваха теорията ми и произтичащите от нейното приложение резултати. Психолозите установи­ха, че може да се повлияе на възпитанието и нравственост* та по-лесно и задълго по време на съня. Тук ще ви цитира­ме един пример. Да предположим, че вие имате син, кой­то заеква. Можете да му кажете: „През нощта, когато ти ще…

Read More

Лечение по време на естествения сън

В Америка днес много родители се опитват да лекуват децата си по време на съня им, разбира се, след като на­пълно са   изучили този метод.   Лечението на сън е много успешно, най-вече когато е нужно да бъдат изкоренени ня­какви лоши привички, за да се подобри здравето и да се внуши послушание. По време на съня им родителите раз­говарят с децата и ги заставят да им отговарят. С този прост…

Read More