82% е ръстът в договорените субсидии по Програмата за развитие на селските райони

Само за период от осем месеца – от 1 август 2009 г. до 20 април 2010 г. по Програмата за развитие на селските райони се отбелязва ръст от 82% на договорираните проекти и 83% на договорираната субсидия. За същия период е налице и сериозно увеличение – със 79% на броя платените договори по програмата. Това бе отчетено на петото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.), което се провежда днес. Форумът бе открит от новоназначения ресорен заместник-министър на земеделието и храните Светлана Боянова, която е негов председател. В заседанието участват инж. Демина Байрактарска, директор на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на ПРСР, изп. директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Калина Илиева, представители на Европейската комисия, правителството, бизнес и синдикални организации, граждански сдружения и други институции, които имат отношение към прилагането на Програмата за развитие на селските райони и са членове на КН.

От началото на прилагането на Програмата за развитие на селските райони до момента са сключени 6 763 договора на обща инвестиционна стойност 792 749 165 евро. Безвъзмездната субсидия по тях възлиза на 566 861 168 евро. Изплатените до момента средства по програмата са в размер на 415 797 435 евро.

Комитетът за наблюдение обсъжда напредъка по всички стартирали мерки от ПРСР, плана за действие на Разплащателната агенция за обработка на постъпилите заявления, графика и бюджетите за отваряне на новия прием на проекти от юни 2010 г. Членовете на Комитета ще разгледат и промените с подготвяната пета нотификация на ПРСР. Те са свързани с облекчаване на процедурите за кандидатстване по някои от мерките по програмата, за които има слаб интерес, облекчаване на условията за бенефициентите от сектор „Мляко”, както и ускоряване на разглеждането на проектите по ос 4 ЛИДЕР.

На днешното заседание на КН ще бъдат дискутирани и констатациите в одитния доклад на ЕК и мерките, които Управляващият орган на ПРСР и Разплащателна агенция са предприели за преодоляване на проблемните области. А именно – изработването на по-ясна процедура за оценка на съответствието между размера на инвестициите и размера на стопанството и неговите потребности, която вече е факт. Както и предприетите промени в наредбите по отделните мерки на ПРСР за недопускане на условия за изкуствено разделяне на фирмите и стопанствата, които кандидатстват по програмата и др. Предстои промените в наредбите, касаещи прилагането на ПРСР по ОС-1 и ОС-3, да бъдат приети до 15 май.

Комитетът за наблюдение е най-висшият контролен орган по прилагането на Програмата за развитие на селските райони в България. Той заседава два пъти годишно – през пролетта и есента, като на пролетните заседания се обсъжда напредъка за предходната година и се одобрява доклада за изпълнението на ПРСР.