71,91% e постигнатият процент разкриваемост на престъпленията на територията на ОДМВР-Търговище

В дирекцията отчетоха и анализираха дейността си  за 2009 г.

Първо място в страната по общ процент на разкриваемост на престъпленията и трето разкрити икономически престъпления – е малка част от равносметката за дейността на ОД на МВР-Търговище за 2009 г.  В сравнение с предходната 2008 г. се наблюдава увеличение с 8,69 % на регистрираните престъпления. От регистрираните общо за 2009 г. 2374 заявителски материала най-голям е делът на престъпленията против собствеността, като относително към общо регистрираната криминална престъпност той е 60,23 %. През 2009 г. в дирекцията са регистрирани 1652 престъпления, от които са разкрити 1188. Общият процент на разкриваемост ОДМВР-Търговище за 2009 г. е 71,91 %. Висок общ процент е постигнат и при разкриването на тежките престъпления срешу личността – 82,20 %, като техният дял в област Търговище се поддържа традиционно нисък – относителен дял 7,08%. И двете регистрирани през 2010 г. в област Търговище убийства са разкрити, а също и опит за убийство, а разкриваемостта на грабежите се е повишила от 70% през 2008 г. на 80% през 2009 г.
Значително увеличен е броят на регистрираните в областта икономически престъпления и на нанесените от тях щети на икономиката, както и увеличаване на разкриваемостта им – от 61.11% през 2008 г. на 76,19% през 2009 г., е друга характерна тенденция в дейността на дирекцията за 2009г. През отчетния период са възстановени щети от извършени икономически престъпления за 17 млн. лв., докато за предходната година тази сума е 8,5 млн. С цел недопускане и предотвратяване на извършването на престъпления и нарушения на обществения ред през 2009 г. на територията, обслужвана от дирекцията, са проведени над 350 специализирани полицейски операции по различни направления, които несъмнено изиграха своята роля за поддържане устойчивостта на престъпността в областта през 2009 г.
В края на отчета директорът комисар Станимер Парашкевов заяви, че съществен принос за добрите резултати има много доброто взаимодействие между трите районните управления в състава на дирекцията със съответните районни прокуратури, както и и с Окръжна прокуратура-Търговище.
От страна на ръководството на МВР на отчета присъстваха директорът на Главна дирекция “Охранителна полиция” в МВР комисар Милчо Енев и комисар Бойко Александров, началник сектор в ГД “Охранителна полиция”. В работата по отчитане дейността на дирекцията за 2009 г. взеха участие и областният управител на област Търговище Митко Стайков и окръжният прокурор Драгомир Сяров.
“Оценката на политическото и професионалното ръководство на МВР за дейността на ОД на МВР-Търговище през изминалата година е положителна” – заяви пред представители на медиите комисар Енев. “Препоръките за бъдещата й  работа са свързани с приоритетите на министерството: подготовката за приемането на страната ни в Шенгенското  пространство; издаването на новите български документи за самоличност; извеждането наяве на криминалния контингент и съвместната работа със прокуратурата, съда и органите на ДАНС в малки екипи за противодействието му.” – заяви още комисар Енев. Той очерта като много важни задачи конкретно за региона спиране на изтичането на финанси към престъпните групи по линия на еврофондовете и опазването на селскостопанската продукция, защитата на реколтата от посегателства и пожари. Той изтъкна важната роля на партньорството на органите на полицията по места с местната власт и с кметовете по места.