40 дирекции “Бюро по труда” ще бъдат реконструирани по ОП „Регионално развитие”

труд240 000 нови работни места – постоянни и временни, ще бъдат открити по рамково споразумение и 9 договора за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Агенцията по заетостта. Те бяха подписани от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма “Регионално развитие” Лиляна Павлова.

Общият размер на средствата e 5 480 687 лв., от които 4 658 583,95 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие.

Целта е подобряване и модернизиране на инфраструктурата на дирекциите „Бюро по труда” в 86 общини, попадащи в обхвата на градски ареали. Ще се обновят и ремонтират 40 дирекции “Бюро по труда”. Към сградите ще се осигури инфраструктура за равен достъп на групите в неравностойно положение.

Освен реконструкция, модернизация и основен ремонт на сградния фонд се предвиждат и мерки за повишаване на енергийната ефективност. Ще бъде направено необходимото саниране, подмяна на дограми, газоснабдяване в зависимост от спецификата и мястото на зданията, внедряването на инсталации и съоръжения, използващи алтернативни възобновяеми енергийни източници.