4 фирми подадоха оферти в конкурс за консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг”

До изтичането на крайния срок в 17,30 часа на 1 февруари 2010 г. общо 4 фирми подадоха оферти в конкурса за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” АД, София. Това са:

1. Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид
2. Консорциум „Кей Би Си Секюритийс Н.В – АД „Токушев – съдружници“
3. Райфайзен инвестмънт – Камбуров
4. „Рънейсънс Секюритис“ ООД

Предстои конкурсната комисия да разгледа офертите, да се произнесе по тяхната валидност и да изготви предложение за класация в 14-дневен срок.

* * *

Припомняме ви, че на консултанта ще бъде възложено:

• цялостно консултиране и оказване на съдействие на Агенцията за приватизация във връзка с подготовката и осъществяването на приватизационната сделка за дружеството, изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум в съответствие с действащото законодателство.

Изисквания към участниците в конкурса:

В конкурса могат да участват международни инвестиционни банки, които са сред първите 20 в поне една от следните League Tables of Financial Advisers през периода 2007 – 2009 г., публикувани от Merger Market или Thomson Reuters относно:
– Global M&A/ Worldwide Rankings of M&A;
– Europe M&A/ Europe Ranking of M&A;
– CEE M&A/ Eastern Europe Ranking of M&A;

• Кандидатите за консултант при тази продажба трябва да са били водещ консултант през последните три години поне по една успешна сделка за приватизация /търговска продажба или сливане и придобиване на компании в областта на тютюневата промишленост/ и/или да имат доказан опит в успешни сделки за приватизация /търговски продажби и/или сливания и/или придобивания на компании;

• да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на дружеството, както и тази, отнасяща се до осъществяването на процеса на приватизацията;
• да разполагат с екип, в който задължително да бъдат включени правоспособни юристи, икономисти, както и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието;
• да не са страна по висящ правен спор с българската държава или нейна институция в качеството си на настоящ или бивш агент /консултант/ посредник;
• да не са в производство по ликвидация или банкрут.