Държавното разпределение и преразпределение на доходите (парите)

Държанвите финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща приблизително половината от паричните потоци в икономиката.

Като основни сфери на държавната икономика се обособяват:

–          държавни приходи и методи за събиране на държавни приходи;

–          държавни разходи и управление на държавните разходи;

–          управление и балансиране на държавния бюджет;

–          държавно производство на стоки и услуги.

Могат да се формулират следните генерални изводи:

  1. Основа на движението на парите по финансов път е производството.
  2. Съществуването на небалансирани бюджети е основна причина за възникване на явлението търсене и предлагане на пари (капитали) и за осъществяване на краткосрочени и дългосрочени пласменти.
  3. В своята основа сделките с пари са изражение на желанието на икономическите агенти да инвестират и да увеличават своите доходи.
  4. Обликът на всяка финансова система се предопределя от мащабите на държавната финансова политика и от моща на банките и банковото въздействие.
  5. Финансите са наука за управлението на парите и тяхното превръщане във финансови, реални и различни от парите ликвидни активи. Финансите са основна технология за формиране и структуриране на богатството в съответствие с намеренията на неговите притежатели да го съхраняват и увеличават.
  6. Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука главно във връзка с паричните сделки на държавата. По тази причина изучаването на финансите в съвременните й измерения задължително трябва да започне с държавната икономика и държавните финанси.