2010 съгласуване на бюджета: финансиране на план за икономическо възстановяване решен

euroНа ЕС за бюджета за 2010 г. е договорено с помирение делегации от Парламента и Съвета в сряда вечерта. Те са открили финансиране на ЕС план за икономическо възстановяване и на закриването на българската атомна Kozlodoy и се споразумяха за спешна помощ на производителите на мляко. Плащанията ще бъдат ? 122,937 млн. евро, разделяне на разликата между двете страни „първоначалните предложения.

„Ние постигнато приемливо ниво на плащанията, макар че тя може да бъде по-голям, ако държавите-членки са по-добри за разходите за Структурните и Кохезионния фондове“, каза докладчикът на ЕП L?szl? Surj?n (ЕНП, Унгария) добави, че ще има място за увеличаване на плащанията от ? 3 милиарда евро, ако само държавите-членки използват средствата, както трябва.
Първото предложение на Съвета бе ? 120.5 млрд. евро и първото четене в Европейския парламент е една ? 127.5 милиарда евро, както в плащанията.

Бюджетните ангажименти договорени вчера, ще бъде около ? 141 милиарда евро.
В съвместно изявление, Парламента, Съвета и Комисията призова държавите-членки да преосмислят начина, по който те използват кохезионните и структурни фондове, така че парите от ЕС биха могли да „улесни преодоляването на последиците от икономическата криза“ и по-конкретно „подкрепа на растежа и конкурентоспособност и ограничи загубите на работни места. “
Финансирането на ЕС план за икономическо възстановяване

Основният проблем да бъде решен по време на бюджетната процедура за тази година, е как да се финансира от ЕС план за икономическо възстановяване: ? 2.4 млрд. евро (за поети задължения) през следващата година. Делът предназначени за пускане в действие на селските райони широколентова инфраструктура (? 420 млн.), вече е решен.
След първото четене в Европейския парламент и на Комисията за изменение на писмо, но всичко ? 258 million са били покрити главно с неусвоени средства от функция 2 (селско стопанство, рибарство, околна среда и т.н.) в 2009 г. и села и остатъците от позиция 2 и функция 5 (Администрация) през 2009 и 2010.
Заедно с наскоро предложената помощ за закриване на българската АЕЦ „Козлодуй“ (? 75 милиона) и ? 5.5 милиона евро за пилотни проекти на Парламента и подготвителни дейности – общо пропуск да бъде включен вчера беше ? 338.5 милиона.
? 195 милиона свежи пари

Парламент твърди, че повечето от това следва да се финансират от свежи пари от държавите-членки, тъй като план за икономическо възстановяване е нова, т.е. не са включени в периода 2007-2013 г. финансовите перспективи, и тъй като затварянето на АЕЦ „Козлодуй“ беше добавена в много последната минута.
След 10 часа преговори, институции се договориха за следното финансиране:
– ? 195 милиона свежи пари, от така наречената „гъвкавост инструмент“,

– ? 81 million намаляване на увеличения поиска от Парламента на първо четене във функция 1а (конкурентоспособност за растеж и заетост),

– ? 53.5 от маржове по функция 2 (Опазване и управление на природни ресурси) и неизползвани пари от Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет на административния бюджет 2009 г. и

– ? 9 млн. неизползвани средства по различни други бюджетни редове.
Мляко цена криза

Съветът се споразумяха също така да разпредели общо ? 300 млн. до спешни мерки за производителите на мляко, от reshuffling допълнително ? 20 милиона от други линии на селското стопанство. Тази помощ за сектора на млечните продукти, които Европейският парламент е искане в продължение на години, бе окончателно приет от Комисията и Съвета в бюджета за 2010 г. процедура.
„Това е духът на Лисабонската стратегия, когато Парламентът не само ще питам, но също така да реши проблемите на селското стопанство. Постигнахме това, което искахме“, заяви г-н Surj?n.
Съветът проведе второто четене на бюджета за миналата седмица, след срещата за съгласуване. Парламентът ще приеме окончателния бюджет по време на пленарната декември.