2 февруари е Световният ден на влажните зони

България е сред първите страни, присъединили се към Конвенцията за влажните зони с международно значение – Рамсарска конвенция, прието на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Основната й цел е да регламентира опазването и разумното ползване на влажните зони и техните ресурси, отчитайки ги като международен ресурс с икономическа и научна стойност. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения – блата, торфища, мочурища или открити водни площи, включително територии с морска вода, които при отлив не са по-дълбоки от шест метра.
В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение България е представена с 10 влажни зони с обща площ 20 306 хектара – Атанасовско езеро, комплекс Беленски острови, Дуранкулашко езеро, остров Ибиша, Шабленско езеро, местността Пода, Поморийско езеро, комплекс Ропотамо, езеро Сребърна и езеро Вая.
Тази година Световният ден преминава под мотото „Грижата за влажните зони – отговор на климатичните промени“ и извежда няколко приоритета:
• Климатичните промени причиняват загуба на видове и екосистеми, характерни за влажните зони; това означава и загуба на ползите от тях, което води до негативни последствия върху населението. Най-силно е влиянието върху най-бедната част от населението, включително тези, чиято прехрана зависи от екосистемите на влажните зони;
• дори да спрем климатичните промени, загубата на видове и екосистеми на влажните зони и ползите от тях ще продължи заради други, породени от човека въздействия, изразяващи се в загуба на местообитания, замърсяване, инвазивни видове, прекалено изземване на водни ресурси, преексплоатация и др.;
• Решението е да бъдат съгласувани усилията на страните за контрол над причинителите на загуба и деградация на влажните зони;
Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан с кампании в страната, организирани от регионалните структури на МОСВ и насочени към детски градини, училища и университети, които включват открити уроци, изложби, презентации, изяви на различни училищни еко-клубове, ден на отворените врати в Централна лаборатория по обща екология към БАН и др.

<!– |
–>